0,35 mét khối bằng bao nhiêu đề xi mét khối

đề bài: viết số thích hợp
a: 3,127 mét khối=... dm khối          0,35 mét khối= ....dm khối
b: 5,345 dm khối=.... cm khối           236,9 dm khối=.....   cm khối
c: 1,75dm khối=.... cm khối           1 phần 8 mét khối= ...... cm kối

Xem chi tiết

Một đơn vị thể tích theo hệ mét, thường được sử dụng để biểu thị nồng độ chất hóa học trong một thể tích không khí. Một mét khối bằng 35,3 feet khối hoặc 1,3 thước khối. Một mét khối cũng bằng 1000 lít hoặc một triệu centimet khối.

Để chuyển đổi Mét khối - Décimét khối

Mét khối

Để chuyển đổi

công cụ chuyển đổi Décimét khối sang Mét khối Dễ dàng chuyển đổi Mét khối (m3) sang (dm3) bằng công cụ trực tuyến đơn giản này.

Công cụ chuyển đổi từ Mét khối sang hoạt động như thế nào?

Đây là công cụ rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nhập số lượng bạn muốn chuyển (bằng Mét khối) và nhấp "Chuyển đổi" để biết kết quả chuyển đổi sang (dm3)

Kết quả chuyển đổi giữa Mét khối và

là bao nhiêu Để biết kết quả chuyển đổi từ Mét khối sang , bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này = Mét khối*1000

Để chuyển đổi Mét khối sang ...

 • ...Lít [m3 > l]
 • ...Décimét khối [m3 > dm3]
 • ...Centimét khối [m3 > cm3]
 • ...Milimét khối [m3 > mm3]
 • ...Décamét khối [m3 > dam3]
 • ...Hectomét khối [m3 > hm3]
 • ...Kilomét khối [m3 > km3]
 • ...Décilit [m3 > dl]
 • ...Centilít [m3 > cl]
 • ...Mililit khối [m3 > l]0
 • ...Hectolít [m3 > l]1
 • ...Kilô lít [m3 > l]2
 • ...Gallon Mỹ [m3 > l]3
 • ...Gallon Anh [m3 > l]4
 • ...Pint Mỹ [m3 > l]5
 • ...Pint Anh [m3 > l]6
 • ...Ounce chất lỏng Mỹ [m3 > l]7
 • ...Ounce chất lỏng Anh [m3 > l]8
 • ...Feet khối [m3 > l]9
 • ...Inch khối [m3 > dm3]0
 • ...Yard khối [m3 > dm3]1

Công cụ chuyển đổi 0.00 Mét khối sang Décimét khối?

0,00 Mét khối bằng 2 Décimét khối [m3 > dm3]2

Công cụ chuyển đổi 0.01 Mét khối sang Décimét khối?

0,01 Mét khối bằng 5 Décimét khối [m3 > dm3]3

Công cụ chuyển đổi 0.01 Mét khối sang Décimét khối?

0,01 Mét khối bằng 10 Décimét khối [m3 > dm3]4

Công cụ chuyển đổi 0.02 Mét khối sang Décimét khối?

0,02 Mét khối bằng 20 Décimét khối [m3 > dm3]5

Công cụ chuyển đổi 0.10 Mét khối sang Décimét khối?

0,10 Mét khối bằng 100 Décimét khối [m3 > dm3]6