7/11 was a part time job là gì - Nghĩa của từ 7/11 was a part time job

7/11 was a part time job có nghĩa là

Một lý thuyết âm mưu nói rằng không có nhân viên toàn thời gian tại các trạm xăng 7/11, mà đúng hơn, đó là một loạt các công việc bán thời gian.Ngay cả ban quản lý làm việc không quá 20 giờ một tuần và được thay thế cứ sau vài tháng.

Thí dụ

Slurpees không thể tan chảy men răng.7/11 là một công việc bán thời gian.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 7/11 was a part time job là gì - Nghĩa của từ 7/11 was a part time job