8km6m bằng bao nhiêu mét

Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 MÔN ( TOÁN + TIẾNG VIỆT) NĂM 2021 - 2022

Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4

A. Bộ đề ôn tập hè môn Toán

Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán - Đề số 1

Bài 1:
Tính

78183 : 3 16832 : 4 19782 x 3 8728 x 8

Bài 2: Tính nhanh:

a, 120 + 1000 : 8 50 : 2

b, (10 + 11 + 12 + 13 + + 19 + 20) x (18 6 x 3)

c, 10000 x 3 2000 x 8

Bài 3: Một cửa hàng có 16188m vải. Buối sáng cửa hàng đã bán được 5723m vải, buổi chiều bán được 8623m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 4: Một hình chữ nhật chiều rộng bằng 7cm và chiều dài hơn chiều rộng 3cm. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật

Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán - Đề số 2

Bài 1:
Đặt rồi tính:

19631 + 27917 97281 72873 9381 x 7 81639 : 9

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2m8dm = dm8km6m = m7500m = km m
6m42cm = cm7m3dm8cm = cm9km = m
Bài 3: Ông của Lan năm nay 72 tuổi. Tuổi của bố Lan kém tuổi của ông 35 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của ông và bố của Lan là bao nhiêu tuổi?

Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 60cm. Chiều rộng dài 12cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán - Đề số 3

Bài 1:
Tìm X, biết:

X + 6862 = 18380X 62838 = 16281
5 x X = 82830X : 1782 = 8
Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

7km571m .7527m8257m x 2 . 9874m + 9738m
12km728m 17392m96182m : 2 82673 - 34582
Bài 3: Tìm một số biệt rằng nếu đem số đó chia cho 3 rồi cộng với 42 thì được 82

Bài 4: Tính diện tích của hình dưới đây:Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 2 môn Toán - Đề số 4

Bài 1:
Tìm X, biết:

X + 6829 = 17939 82973 X = 62838

X : 8 = 1321 X x 3 + 7270 = 18382

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

(7927 + 1839) : 2 3184 x 5 : 4

18000 : (3 + 6) 78627 6827 x 4

Bài 3: Có 36 quyển vở được chia đều cho 4 bạn học sinh. Hỏi để chia đều cho 8 bạn học sinh số quyển vở như vậy thì cần bao nhiêu quyển vở?