amother là gì - Nghĩa của từ amother

amother có nghĩa là

Một co của khácmẹfucking

Ví dụ

Tôi không nói khác từ.