b e a n s là gì - Nghĩa của từ b e a n s

b e a n s có nghĩa là

Điều bạn và boiz sẽ nhận được 3 giờ sáng

Ví dụ

Tôi và boiz tại 3 giờ nhận được b e a n s

b e a n s có nghĩa là

THY MOST TASTY SUBSTANCE IN ALL OF 'MERICA AND ALL OTHER 50 STAETS AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Ví dụ

Tôi và boiz tại 3 giờ nhận được b e a n s