Bài 1, 2 trang 48 sgk toán 3

Chiều cao 5 bạn đều viết dưới dạng 1m và số xăng-ti-mét nên cần so sánh số xăng-ti-mét rồi tìm người cao nhất và thấp nhất
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2

Bài 1

a)Đọc bảng (theo mẫu) :

Tên

Chiều cao

Hương

1m 32cm

Nam

1m 15 cm

Hằng

1m 20 cm

Minh

1m 25cm

1m 20 cm

Mẫu:Hương cao một mét ba mươi hai xăng-ti-mét.

b) Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam.

Trong 5 bạn trên, bạn nào cao nhất ? Bạn nào thấp nhất ?

Phương pháp giải:

a) Đọc số đo chiều cao của các bạn theo số liệu trong bảng.

b) Tìm số đo chiều cao của bạn Minh và bạn Nam.

Chiều cao 5 bạn đều viết dưới dạng 1m và số xăng-ti-mét nên cần so sánh số xăng-ti-mét rồi tìm người cao nhất và thấp nhất

Lời giải chi tiết:

a) Hương cao một mét ba mươi hai xăng-ti-mét.

Nam cao một mét mười lămxăng-ti-mét.

Hằng cao một mét hai mươixăng-ti-mét.

Minh cao một mét hai mươi lămxăng-ti-mét.

Tú cao một mét hai mươixăng-ti-mét.

b)

Chiều cao của bạn Minh là 1m 25cm.

Chiều cao của bạn Nam là 1m 15cm.

Trong 5 bạn thì bạn Hương cao nhất . Bạn Nam thấp nhất.

Bài 2

a) Đo chiều cao của các bạn ở tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau:

Tên

Chiều cao

b) Ở tổ em, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất ?

Phương pháp giải:

a) Thực hành đo và viết kết quả đo chiều cao của mỗi bạn trong tổ của mình vào bảng.

b) So sánh các số đo chiều cao rồi trả lời bạn cao nhất và thấp nhất trong tổ.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ tổ em gồm 6 bạn có số đo như bảng dưới đây:

Tên

Chiều cao

Nguyễn Ngọc Anh

1m 20cm

Lê Đức Hoàng Dương

1m 40cm

Vũ Vinh Anh

1m 15cm

Nguyễn Tuệ Lâm

1m 25cm

Nguyễn Toàn Anh

1m 30cm

Trịnh Minh Châu 1m 35cm

b) Ở tổ em bạn Lê Đức Hoàng Dương cao nhất: 1m 40cm.Bạn Vũ Vinh Anh thấp nhất: 1m 15cm.