Bài nghe tiếng anh lớp 8 unit 5 communication

Communication

(phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Từ vựng cần nhớ:

Bamboo archway (n): Cổng vòm tre 

Green rice flakes: Cốm 

Clasped hands: Nắm chặt tay 

Floating lanterns: Thả hoa đăng 

1. Look at the pictures. Discuss the following questions with a partner and then write the right words under the picturesNhìn vào hình. Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn sau đó viết những từ đúng bên dưới những bức hình.

1. What are the things in the pictures? – Những thứ trong ảnh là gì?

⇒ Bamboo archway, green rice flakes, potatoes, coconuts, pia cake, clasped hands, lanterns, dragon boat race – Cổng vòm tre, cốm, khoai tây, dừa, bánh Pía, chắp tay, đèn lồng, đua thuyền rồng. 

2. Do you know the festival at which they appear? – Bạn có biết những lễ hội nào xuất hiện chúng không?

⇒ I don’t know – Tôi không biết.

2. Now listen to an interview between a TV reporter and a man about a festival to check your answers Bây giờ nghe một bài phỏng vấn giữa một người báo cáo và một người đàn ông về một lễ hội đề kiểm tra câu trả lời của em. 

Audio script:

A: Good morning. Can I ask you some questions about this festival? 

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: Ooc bom boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evening of the 10th lunar month.

A: Who do you worship at the festival?

B: Our Moon God. We thank him for giving us a good harvest and plenty of fish in the rivers.

A: What do you do during the festival?

B: First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the Moon God and the children raise their clasped hands to the moon.

A: Sounds great! So what are the offerings?

B: Green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes.

A: Do you do any other activities after that?

B: Sure. Then we float beautiful paper lanterns on the river, and the next evening, we hold thrilling dragon boat races.

Bài dịch:

A: Xin chào. Tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi về lễ hội này không?

B: Dĩ nhiên là được rồi. 

A: Tên của lễ hội này là gì?

B: Ooc bom boc. Nó được tổ chức bởi người dân tộc ở Sóc Trăng vào tối ngày 14 và 15 của tháng 10 âm lịch.

A: Lễ hội này thờ cúng ai?

B: Thần trăng của chúng tôi. Chúng tôi tạ ơn ngài vì đã cho chúng tôi một vụ mùa bội thu và những mẻ cá lớn trên sông. 

A: Bạn làm gì trong suốt lễ hội. 

B: Đầu tiên, chúng tôi có một nghi lễ thờ cúng tại nhà, dưới cổng vòm tre hoặc ở chùa. Khi trăng tròn xuất hiện, những người già cầu nguyện cho thần trăng và những đứa trẻ đưa tay lên chắp bái trước thần trăng. 

A: Nghe thật tuyệt vời! Vậy bạn cúng những gì?

B: Cốm, dừa, khoai tây và bánh pía. 

A: Các bạn có hoạt động nào sau đó nữa không?

B: Chắc chắn rồi. Chúng tôi thả đèn hoa đăng xuống sông và tối hôm sau chúng tôi sẽ đua thuyền rồng. 

3. Listen to the interview again and complete the table below with the answers to the suggested questions – Nghe bài phỏng vấn lần nữa và hoàn thành bảng bên dưới với câu trả lời cho câu hỏi được đề nghị.

Where?  1. Soc Trang
When?  2. On the 14th and 15th evening of the 10th lunar month.
Who is worshipped? 3. Moon God
What activities?  4. A worshipping ceremony at home

5. Float paper lanterns

6. Hold dragon boat races 

Dịch:

Ở đâu? 1. Sóc Trăng 
Khi nào? 2. Ngày 14 và 15 tháng 10 âm lịch
Người nào là người được thờ cúng 3. Thần trăng
Những hoạt động gì? 4. Một nghi lễ thờ cúng tại nhà

5. Thả đèn hoa đăng

6. Tổ chức hội đua thuyền rồng

4. Role-play in groups of three. One of you is a reporter; two of you are locals. Do an interview about a local festival. It can be a real or an imaginary festival – Đóng vai trong nhóm. Một trong các bạn là người báo cáo; hai người là người địa phương. Làm một bài phỏng vấn về một lễ hội địa phương. Nó có thể là một lễ hội có thật hoặc tưởng tượng.

Gợi ý:

A: Good morning. Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course. 

A: What is the festival called?

B: It’s the Hung King Anniversary holiday. It is held on March 10th of lunar month every year in Viet Tri, Phu Tho province. The Hung King Temple Festival was a local festival but it has become a public holiday in VietNam since 2017. 

A: Who do you worship at the festival?

B: They are 18 Kings who have made our country.

A: What are the offerings?

B: We offer incense, flowers and offerings like fruits, cakes or sticky rice

A: What do you do during the festival?

B: The festival includes the procession of the king’s procession, the incense offering ceremony and many folk games such as singing oval, artifacts, tug of war.

Dịch:

A: Chào buổi sáng. Tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi về lễ hội này không?

B: Chắc chắn rồi. 

A: Lễ hội này được gọi tên là gì?

B: Nó là lễ giỗ tổ hùng vương. Nó được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tại Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội đền Hùng là ngày lễ địa phương, nhưng nó đã trở thành ngày lễ toàn quốc tại Việt Nam từ năm 2017. 

A: Ai là người bạn thờ phụng trong lễ hội này?

B: Đó là 18 vị vua hùng người đã có công dựng nước. 

A: Lễ vật dâng cúng là gì?

B: Chúng tôi dâng hương, hoa và lễ vật như hoa quả, bánh và xôi. 

A: Các bạn làm gì trong suốt lễ hội. 

B: Lễ hội có lễ rước kiệu vua, lễ dâng hương và rất nhiều các trò chơi dân gian như hát xoan. đấu vật, kéo co. 

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam

Communication Unit 5: Festivals in Viet Nam

2. Now listen to an interview between a TV reporter and a man about a festival to check your answers. 3. Listen to the interview again and complete the table below with the answers to the suggested questions.

Bài nghe tiếng anh lớp 8 unit 5 communication

 • Bamboo archway     : mái vòm bằng tre
 • Green rice flakes      : cốm xanh
 • Coconut                     : quả dừa
 • Clasped hands          : chắp tay
 • Floating laterns         : đèn hoa đăng
 1. bamboo archway (cổng vòm bằng tre)
 2. green rice flakes (cốm xanh)
 3. potatoes (những củ khoai tây)
 4. coconuts (những quả dừa)
 5. pia cake (bánh bía)
 6. clasped hands (chắp tay)
 7. lanterns (lồng đen)
 8. dragon boat race (đua thuyền rồng)

Ooc Bom Boc festival. ( Lễ hội cúng trăng của dân tộc Khơ me)

2. Now listen to an interview between a TV reporter and a man about a festival to check your answers.(Bây giờ nghe bài phỏng vấn giữa một phóng viên truyền hình và một người đàn ông để kiểm tra đáp án của mình.)

Script:

 • A: Good morning. Can I ask you some questions about this festival?
 • B: Yes, of course.
 • A: What is the festival called?
 • B: Ooc Bom Boc. It's held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evening of the 10th lunar month.
 • A: Who do you worship at the festival?
 • B: Our Moon God. We thank him for giving us a good harvest and plenty of fish in the rivers.
 • A: What do you do during the festival?
 • B: First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the Moon God and the children raise their clasped hands to the moon.
 • A: Sounds great! So what are the offerings?
 • B: Green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes.
 • A: Do you do any other activities after that?
 • B: Sure. Then we float beatiful paper lanterns on the river, and the next evening, we hold thrilling dragon boat races.

Dịch:

 • A: Chào buổi sáng. Tôi có thể hỏi vài câu hỏi về lễ hội này không?
 • B: Tất nhiên rồi.
 • A: Lễ hội tên là gì vậy?
 • B: Ooc Bom Boc. Nó được tổ chức bởi nhóm người dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng vào tối 14 và 15 tháng 10 âm lịch.
 • A: Các bạn thờ cúng ai ở lễ hội này?
 • B: Thần Trăng. Chúng tôi cảm ơn ngài vì đã cho chúng tôi vụ mùa bội thu và nhiều cá trên sông.
 • A: Các bạn làm gì trong suốt lễ hội?
 • B: Đầu tiên, chúng tôi làm lễ cầu nguyện ở nhà, dưới vòm mái bằng tre hoặc ở chùa. Khi mặt trăng xuất hiện, người già cầu nguyện Thần Trăng, còn trẻ nhỏ chắp tay dưới ánh trăng.
 • A: Nghe thật tuyệt! Những đồ thờ cúng là gì thế?
 • B: Cốm xanh, dừa, khoai tây và bánh bía.
 • A: Sau đó có hoạt động nào khác không?
 • B: Chắc chắn rồi. Chúng tôi thả những chiếc đèn  hoa đăng xinh đẹp trên sông, và vào buổi tối tiếp theo, chúng tôi tổ chức cuộc thi đua thuyền rồng đầy kịch tính.

3. Listen to the interview again and complete the table below with the answers to the suggested questions. (Nghe lại bài phỏng vấn và hoàn thành bảng dưới đây với câu trả lời cho những câu hỏi đã được gợi ý.)

Where? (Ở đâu?)

1. in Soc Trang. (ở Sóc Trăng)

When? (Khi nào?)

2. on the 14th and 15th evening of the 10th lunar month. (Vào tối ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch)

Who is worshipped? (Ai được thờ cúng?)

3. Moon God (thần Mặt trăng)

What activities? (Những hoạt động gì?)

4. have a worshipping ceremony (thờ cúng)

5. float paper lanterns (thờ hoa đăng)

6. hold dragon boat races (tổ chức đua thuyền rồng)

4. Role-play in group of three. One of you is a reporter, two of you are locals. Do an interview about a local festival. It can be a real or an imaginary festival. (Đóng vai trong nhóm 3 bạn. Một bạn là phóng viên, hai bạn còn lại là cư dân địa phương. Hãy làm một bài phỏng vấn về một lễ hội của địa phương. Đó có thể là thật hoặc lễ hội trong tưởng tượng.)

Gợi ý:

 • A: Good morning! Can I ask you some questions about this festival?
 • B: Yes, of course.
 • A: What is the festival called?
 • B: It's Huong Pagoda Festival.
 • A: Who do you worship at festival?
 • B: Buddha.
 • A: When does it take place?
 • B: It takes place annually and lasts for three months from the 6th day of Lunar New Year to the 6th day of the third lunar month in the year.
 • A: How about activities?
 • B: We take part in worship ceremonies, hike in the mountains, explore caves and take photos of beautiful scenery.

Dịch:

 •  A: Chào buổi sáng! Tôi có thể hỏi vài câu hỏi về lễ hội này không?
 • B: Tất nhiên rồi.
 • A: Lễ hội này tên là gì vậy?
 • B: Đó là lễ hội chùa Hương.
 • A: Mọi người thờ cúng ai ở lễ hội?
 • B: Phật.
 • A: Khi nào thì nó diễn ra?
 • B: Nó diễn ra hàng năm và kéo dài ba tháng từ ngày 6 âm lịch tới ngày 6 của tháng thứ ba của năm.
 • A: Các hoạt động thì sao?
 • B: Chúng tôi tham gia vào các nghi lễ thờ cúng, leo núi, khám phá hang động và chụp ảnh phong cảnh đẹp.

Nội dung quan tâm khác