baint là gì - Nghĩa của từ baint

lamans có nghĩa là

Một người vô cùng thể thao tại mỗi thể thao

Thí dụ

anh bạn Ryannhư vậy Laman

lamans có nghĩa là

Khi ai đó nói theo cách làm mọi người bối rối với lợi ích khó hiểu.Phát biểu trong một bối cảnh khác nhưng vẫn còn cùng một ngôn ngữ.nói chuyện theo một cách rằng đơn giản mọi người chỉ không nhận được

Thí dụ

anh bạn Ryannhư vậy Laman Khi ai đó nói theo cách làm mọi người bối rối với lợi ích khó hiểu.Phát biểu trong một bối cảnh khác nhưng vẫn còn cùng một ngôn ngữ.nói chuyện theo một cách rằng đơn giản mọi người chỉ không nhận được Cố vấn: Ma'am động cơ xe của bạn không có dầu động cơ.Nó không còn chạy. Bumquesha: Ý bạn là gì ??Dầu là gì?Tôi không nghĩ rằng tôi thậm chí đã từng sử dụng dầu ...

lamans có nghĩa là

The most beautiful, amazing, hot, effortlessly pretty, and cute person in the planet.

Thí dụ

anh bạn Ryannhư vậy Laman