Báo cáo kết quả thực hiện đề án 861

Quản trị 25/06/2020 Lượt xem: 1739 Lượt tải: 434

Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 207/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành 28/11/2019
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Người ký Đỗ Thị Việt Hà
Trích yếu Báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”
Tải về
Xem văn bản

Xem Online

     UBND tỉnh Bình Dương luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của tỉnh, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác PCTN.

     Để triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Đề án theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5003/KH-UBND ngày 03/10/2019 triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch số 6676/KH-UBND ngày 25/12/2019 triển khai thực hiện Đề án năm 2020 và Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 21/01/2021 triển khai thực hiện Đề án năm 2021. Ngoài ra, UBND tỉnh còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn tỉnh.

     Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN nói riêng luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức; gắn liền với việc tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

     Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về công tác PCTN. Kết quả trong 03 năm 2019-2021: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã liên tục được củng cố, kiện toàn với trên 2.713 báo cáo viên, tuyên truyền viên; UBND tỉnh đã tổ chức 05 hội nghị với hơn 1.430 lượt người tham dự; tổ chức 43 lớp tuyên truyền về Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ với 2.447 lượt người tham dự; tuyên truyền lồng ghép về pháp luật PCTN được 4.372 cuộc với 211.800 lượt người tham dự, 2.543 đầu sách pháp luật, in ấn và cấp phát 11.000 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền Luật PCTN năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 đến nhân dân trên địa bàn tỉnh; phát sóng trên sóng phát thanh 111.6 giờ; xây dựng, phát sóng truyền hình một số tiểu phẩm tuyên truyền về PCTN và phát sóng trên sóng phát thanh chương trình “Câu chuyện pháp luật” với 12 tiểu phẩm tuyên truyền PCTN (thời lượng 10 phút/ 01 tiểu phẩm); phát trên sóng phát thanh truyền hình tuyên tuyền Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành với 46 chương trình, thời lượng 20 phút/chương trình, tổng thời lượng 920 phút; trong các chương trình Thời sự của tỉnh, đã thực hiện 96 tin (thời lượng 01 phút/tin), 124 tin điểm báo trong Chương trình Bình Dương ngày mới (thời lượng 01 phút/tin), tổng thời lượng 220 phút; Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đã phát thanh tuyên truyền trên đài truyền thanh xã thông qua các chuyên mục “Người dân với pháp luật”, “Câu chuyện truyền thanh tìm hiểu pháp luật”, “Tìm hiểu pháp luật”...

     Qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án, cơ bản đã đạt được những kết quả nhất định, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện Văn bản số 3115/UBND-NC, ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” tại BQLKKT tỉnh Kon Tum như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tình hình quán triệt Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; việc xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

1.1. Tình hình quán triệt Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ

- BQLKKT tỉnh đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên cũng như các văn bản pháp luật có liên quan đến các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể CC, VC, LĐ trong cơ quan, đơn vị[1]. Đồng thời đã phân công công chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL về phòng, chống tham nhũng theo Đề án, Kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, BQLKKT tỉnh còn lồng ghép triển khai thực hiện Đề án trong các Kế hoạch PBGDPL hàng quý, năm[2].

1.2. Việc xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

BQLKKT tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch số 65/KH-BQLKKT, ngày 23/9/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 74/KH-BQLKKT, ngày 23/10/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2029-2020; Kế hoạch số 08/KH-BQLKKT ngày 21/01/2021 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2021 để chỉ đạo triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

2. Công tác đôn đốc, kiểm tra, tổng kết thực hiện Đề án

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Đề án, các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Đề án và các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung Đề án được thực hiện thường xuyên, định kỳ kiểm tra hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các phòng, đơn vị trực thuộc; đồng thời tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án và báo cáo theo đúng quy định của cơ quan cấp trên[3].

3. Kinh phí thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn

Kinh phí tổ chức thực hiện Đề án tại BQLKKT tỉnh được trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, không có nguồn xã hội hóa.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI KẾ HOẠCH SỐ 2451/KH-UBND

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chung

1.1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN);

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng thường xuyên được rà soát, kiện toàn[4]; BQLKKT tỉnh cử đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ quan tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ do các cấp, ngành tổ chức. Hiện nay đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại BQLKKT tỉnh gồm 04 đồng chí có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan.

1.2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN; hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí.

BQLKKT tỉnh đăng tải file dữ liệu có nội dung PBGDPL về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (tại địa chỉ: kkt.kontum.gov.vn – Mục “phổ biến pháp luật”) và chuyển tải đến địa chỉ thư điện tử của CC, VC, LĐ trong cơ quan qua Hệ thống Văn phòng điện tử (iOffice); sử dụng màn hình điện tử (LED) tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để đăng tải các khẩu hiệu tuyên truyền.

- Đã xây dựng ... chương trình, ... chuyên trang về PCTN: Không.

- Đã đăng tải trên 02 làn sóng phát thanh, truyền hình là … tin bài, … chuyên mục liên quan đến công tác PCTN: Không.

- Đã đăng trên báo chí 45 tin bài, … chuyên mục liên quan đến công tác PCTN (trên trang thông tin điện tử cơ quan).

- Đã xây dựng và treo ... khẩu hiệu, ... tranh ảnh cổ động về PCTN: Không.

1.3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền lưu động, xét xử các vụ án tham nhũng: Không.

1.4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính: Không.

1.5. Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính: BQLKKT tỉnh cử công chức tham gia dự thi các Cuộc thi do các cấp, ngành phát động[5].

1.6. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính: Không.

1.7. Việc lựa chọn mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN tại đơn vị, địa phương: Không.

1.8. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính: Không.

1.9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện lồng ghép thông qua các cuộc họp, hội nghị tại cơ quan.

1.10. Hoạt động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN thông qua các hoạt động chuyên môn, qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, qua công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức và qua các hoạt động tuyên truyền khác: Thực hiện lồng ghép thông qua các hoạt động chuyên môn, qua giao dịch thủ tục hành chính; qua các cuộc làm việc với tổ chức, cá nhân; phối hợp với các sở, ngành (Sở LĐTBXH, BHXH tỉnh...) tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các doanh nghiệp trong KKT, KCN.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Theo Khoản 2, Mục III, Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh, BQLKKT tỉnh không được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; đối với các nhiệm vụ phối hợp, BQLKKT tỉnh tích cực phối hợp triển khai theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan chủ trì.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá hiệu quả và việc thực hiện các mục tiêu của Đề án

- BQLKKT tỉnh đã triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án theo giai đoạn, hàng năm, đồng thời tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu của đề án theo yêu cầu đề ra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án, Kế hoạch tại BQLKKT tỉnh đi vào thực chất. Việc tuyên truyền, phổ biến Đề án, Kế hoạch thực hiện Đề án và các văn bản luật có liên quan đến nội dung Đề án được thực hiện đầy đủ về nội dung, đúng đối tượng với nhiều hình thức phong phú, phù hợp.

- Nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng trong CC, VC, LĐ của BQLKKT tỉnh tiếp tục được nâng lên, luôn đề cao ý thức thượng tôn pháp luật; mọi hoạt động quản lý nhà nước tại KKT, KCN đều được công khai, minh bạch, việc áp dụng pháp luật vào công việc được cân nhắc, áp dụng chính xác. Trong thời gian qua tại BQLKKT tỉnh không có trường hợp nào vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

- Việc PBGDPL về phòng, chống tham nhũng đối với các Công ty, Doanh nghiệp trong KKT, KCN và người dân trên địa bàn còn gặp những khó khăn nhất định. BQLKKT tỉnh chỉ lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các buổi tiếp công dân, xử lý, giải quyết, các đơn thư kiến nghị, phản ánh có liên quan hoặc qua phản ánh của nhà đầu tư trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền.

- Nguyên nhân: BQLKKT tỉnh không có chức năng QLNN về dân cư.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL VỀ PCTN TRONG THỜI GIAN TỚI

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch PBGDPL trong thời gian tới, tập trung bám sát PBGDPL về Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; Chiến lượt quốc gia về phòng, chống tham nhũng; các Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiệnchỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Tiếp tục phát huy các hình thức PBGDPL về phòng, chống tham nhũng phong phú, phù hợp với từng đối tượng trong thời gian qua.

3. Khuyến khích toàn thể CC, VC, LĐ trong BQLKKT tỉnh tham gia đưa tin, bài, tiểu phẩm có nội dung tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.          

II. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

[1] Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 2767/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 – 2020; Kế hoạch số 3092/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 về thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021”; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021; Văn bản số 1851/UBND-NC ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 696/TTr-P4 ngày 23 tháng 12 năm 2019 về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019, năm 2020; Văn bản số 705/TTr-P4 ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 576/TTr-NV3 ngày 29 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong năm 2021…

[2] Kế hoạch số 11/KH-BQLKKT, ngày 11/2/2019 về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 15/KH-BQLKKT, ngày 17/2/2020 về thực hiệc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 14/KH-BQLKKT, ngày 16/01/2021 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

[3] Báo cáo số 295/BC-BQLKKT, ngày 20/11/2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2019-2020; Văn bản số 704/BQLKKT-VP, ngày 18/9/2020 về việc báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Văn bản số 969/BQLKKT-VP, ngày 11/12/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trong năm 2020…

[4] Văn bản số 144/BQLKKT-VP, ngày 12/3/2019; Văn bản số 394/BQLKKT-VP, ngày 20/6/2019; Văn bản số 776/BQLKKT-VP, ngày 19/6/2021 về việc rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Văn bản số 74/BQLKKT-VP, ngày 22/01/2021 về việc đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tại BQLKKT tỉnh Kon Tum;

[5] Văn bản số 268/BQLKKT-VP, ngày 04/5/2019 về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019; Văn bản số 809/BQLKTK-VP, ngày 21/10/2020 về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến với mọi người năm 2020; Văn bản số 961/BQLKKT-VP, ngày 08/10/2021 về việc gửi Bài dự thi tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng…