C4h10o2 có bao nhiêu đp axit

C4h10o2 có bao nhiêu đp axit

C4h10o2 có bao nhiêu đp axit
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho 13,5 chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H6 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 45,6 gam kết tủa số đồng phân cấu tạo có thể có của X là
p/s : mình viết đc có 3 thoy ai viêt hộ mình vs đpá án là 5
2. Lấy 97.5 g benzen đem nitro hóa thu được nitrobenzen (H=80%), đem lượng nitrobenzen thu được khử bằng Hidro nguyên tử mới sinh bằng cách cho nitrobenzen tác dụng với bột sắt trong dd HCl có dư (H=100%) thu được chất hữu cơ X. Tính khối lượng chất X thu được là bao nhiêu?
Cho chất hữu cơ X có CTPT C6H6. Biết 1 mol X tác dụng với AgNO3 dư tạo ra 292g chất kết tủa; khi cho X tác dụng với Hidro dư Ni, thu được 3-metylpentan. Xác định CTCT của X?
3. công thức C4H10O2 có bao nhiêu đông phân bền td có thể hào tan Cu(OH)2
4.C3H8Ox có bao nhiêu cấu tạo đồng phân ancol bền
5.C8H10O (dẫn xuất benzen) a.không td vs NaOH , còn khi tÁCH nước thu đc sp có thê trung hợp poli.
b. td vs Na k td vs NaOH
6.C8H8O2 td vs Na,vua td vs NaOH và làm quỳ tím chuyên màu hồng có ? CTCT
7.HC chât vòng benzen có CTPT: C9H8O2 biêt nó vừa làm mấyt màu Br2 vua td vs NaHCO3. có CTCT là
8.C7H6O2 vừa td vs NaOH vừa tham gia p.u tráng bạc có CTCT là
9.C4H4 -andehit có CTCT là
10.C3H6O3 có bao nhiêu đông phân mạch hở . bền làm mất màu brom

 

vctdaudaihoc said:

Câu 1: có 5 đồng phân (mạch 7C có 2, mạch 6C có 2, mạch 5C có 1)
Câu 2: 93g
Câu không số ^^: CTCT là 3-metylpent-1,4-in.
Câu 3: chỉ hòa tan Cu(OH)2 thì chỉ có ancol đa chức (anđehit thì tạo kết tủa)
- nếu xét đồng phân bền thì có 4 đồng phân.
Câu 4: có 4 đồng phân. (1 OH, 2 OH, glixerol)
Câu 5: có 2 đồng phân
(cái chỗ bạn ghi là "td vs Na k td vs NaOH" là không có chất nào nhé bạn)
Câu 6: có 4 đồng phân thỏa mãn điều kiện. CTCT bạn tự viết nhé!
Câu 7: cũng có 4 đồng phân. CTCT bạn tự viết nhé!
Câu 8: phenyl fomat.
Câu 9: Sao không có oxi vậy bạn?
Câu 10: 1,2,3 - trihidroxi xiclopropan.
Chúc bạn thành công.

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...


mấy bài này mình đều có đáp án,
nhưng k cụ thê mình tính toàn sai nên hỏi
dù sao cũng thạnk bạn

 

Ôi dài kinh :)

cho 13,5 chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H6 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 45,6 gam kết tủa số đồng phân cấu tạo có thể có của X là
p/s : mình viết đc có 3 thoy ai viêt hộ mình vs đpá án là 5

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

X: C7H6 (k=5), $n_{C_7H_6}=0,15$
Tăng giảm Klg: Số nguyên tử Ag trong kết tủa = $\frac{45,6-13,5}{0,15.107}=2$
=> X có 2 liên kết ba ở đầu mạch.

Các CTCT: $HC \equiv C-CH=CH-CH_2-C \equiv CH \\ HC \equiv C-C(CH_3)=CH-C \equiv CH \\ HC \equiv C-C(=CH_2)-CH_2-C \equiv CH \\ HC \equiv C-C(=CH-CH_3)-CH \equiv CH \\ HC \equiv C-C(CH=CH_2)-C \equiv CH$

2. Lấy 97.5 g benzen đem nitro hóa thu được nitrobenzen (H=80%), đem lượng nitrobenzen thu được khử bằng Hidro nguyên tử mới sinh bằng cách cho nitrobenzen tác dụng với bột sắt trong dd HCl có dư (H=100%) thu được chất hữu cơ X. Tính khối lượng chất X thu được là bao nhiêu?
Cho chất hữu cơ X có CTPT C6H6. Biết 1 mol X tác dụng với AgNO3 dư tạo ra 292g chất kết tủa; khi cho X tác dụng với Hidro dư Ni, thu được 3-metylpentan. Xác định CTCT của X?

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

(*) $n_{benzen}=1,25 \to n_{C_6H_5NO_2}=1 = n_{C_6H_5NH_2}$ (BTNT)
=> $m_{C_6H_5NH_2}=93g$
(*) X: C6H6 (k=4) => 1mol X có Klg = 78g.
Tăng giảm Klg: số nguyên tử Ag trong kết tủa = $\frac{292-78}{107}=2$ => X có 2 LK ba ở đầu mạch.
Lại có: $X \xrightarrow{H_2} CH_3-CH_2-C(CH_3)-CH_2-CH_3$
=> X là: $HC \equiv C-CH(CH_3)-C \equiv CH$

3. công thức C4H10O2 có bao nhiêu đông phân bền td có thể hào tan Cu(OH)2

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

$C_4H_{10}O_2 \ (k=0)$
Để hoà tan được Cu(OH)2 thì phải là vic-poliancol (có 2 nhóm -OH ở 2 C cạnh nhau). Mình viết được 3 cái =_=
$HO-C-C(OH)-C-C \\ C-C(OH)-C(OH)-C \\ HO-C-C(OH)(C)-C$

4.C3H8Ox có bao nhiêu cấu tạo đồng phân ancol bền

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

C3H8Ox chắc chắn k=0 rồi nên để đồng phân bền thì chỉ cần 2 nhóm -OH không gắn vào 1 C thôi => Có tối đa là 3O.
+) TH1: C3H8O => 2 đp
+) TH2: C3H8O2 => 2 đp
+) TH3: C3H8O3 => 1 đp
=> Có tất cả 5 đp!

5.C8H10O (dẫn xuất benzen) a.không td vs NaOH , còn khi tÁCH nước thu đc sp có thê trung hợp poli.
b. td vs Na k td vs NaOH

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

$C_8H_{10}O \ (k=4)$
a) Không t/d với NaOH => Không phải là phenol
Tách nước thu đc sp có thể trùng hợp => Có nhóm -OH. Vậy nó có thể là $C_6H_5-CH(OH)-CH_3$ hoặc $C_6H_5-CH_2-CH_2-OH$
b) Không t/d với Na và NaOH => Không có nhóm -OH và cũng không phải là phenol
=> Nó là ete: $C_6H_5-O-C_2H_5$ hoặc $C_6H_5-CH_2-O-CH_3$ (cái chất thứ 2 này mình cũng k chắc đâu nhá, sợ nó bị thuỷ phân thôi, còn chất thứ 1 thì okay rồi)

6.C8H8O2 td vs Na,vua td vs NaOH và làm quỳ tím chuyên màu hồng có ? CTCT

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

C8H8O2 (k=5), t/d được với Na, NaOH và làm hồng quỳ tím nên nó là axit.
Các CTCT: $C_6H_5-CH_2-COOH \\ o-, m-, p-CH_3-C_6H_4-COOH$
Nói chung là có 4 cái, nhưng mà nó có bắt buộc phải có vòng benzen không nhểi =)? Nếu không thì bonus thêm mấy cái mạch hở nữa cơ, ví dụ như cái này: $CH_3-C \equiv C-C \equiv C-CH_2-CH_2-COOH$ =)).

7.HC chât vòng benzen có CTPT: C9H8O2 biêt nó vừa làm mấyt màu Br2 vua td vs NaHCO3. có CTCT là

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

C9H8O2 (k=6), t/d với NaHCO3 nên có nhóm -COOH, làm mất màu Br2 nên có LK đôi hoặc LK ba, nhưng vì k=6 nên nó chỉ có 1 LK đôi C=C.
=> 4 CTCT: $C_6H_5-CH=CH-COOH \\ o-,p-,m-CH2=CH-C_6H_4-COOH$

8.C7H6O2 vừa td vs NaOH vừa tham gia p.u tráng bạc có CTCT là

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

C7H6O2 (k=5), t/d với NaOH nên có thể có chức phenol hoặc có chức axit, tham gia pư tráng bạc nên có chức andehit hoặc là este của HCOOH.
=> 4 CTCT: $HCOOC_6H_5 \\ o-,m-p-HO-C_6H_4-CHO$

9.C4H4 -andehit có CTCT là

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

Check lại đề đi bạn :)

10.C3H6O3 có bao nhiêu đông phân mạch hở . bền làm mất màu brom

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

C3H6O3 (k=1)
Mạch hở, bền, làm mất màu được Br2 mà có 3C và 3O thì chỉ có thể là andehit thôi. Mình viết được cái này: HO-CH2-CH(OH)-CHO.