Các bài toán nâng cao lớp 6 kì 2 năm 2024

MathX Cùng em học toán > TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

Đội ngũ MATHX biên soạn bộ đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 năm học 2023 có đáp án, sát đề thi chính thức bám sát nội dung chương trình của ba bộ sách mới giúp các em học sinh luyện thi hiệu quả. Chúc các em học tốt!

Phụ huynh và các em học sinh xem thêm đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2023 - 2024 tại đây:

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 6 - ĐỀ SỐ 1

NĂM HỌC: 2023 - 2024

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Trong các số sau đây, số nào được viết dưới dạng phân số?

 1. \(\dfrac{1}{{ - 2}} \) B. \(2\dfrac{1}{{ 3}} \) C. \(\dfrac{5}{{3,4}} \) D. \(\dfrac{-5}{{ 0}} \)

A

B

C

D

Câu 2: Hai phân số \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) khi thỏa điều kiện nào sau đây?

 1. a.b = c.d B. a.c = b.d C. a.d = b.c D. a + b = c + d

A

B

C

D

Câu 3: Phân số \(\dfrac{-1}{{3}} \) bằng phân số nào sau đây?

 1. \(\dfrac{-3}{{ 6}} \) B. \(\dfrac{-3}{{9}} \) C. \(\dfrac{-3}{{-9}} \) D. \(\dfrac{6}{{-9}} \)

A

B

C

D

Câu 4: Chọn câu sai:

 1. \(\dfrac{{ - 1}}{8} > 0 \) B. \(\dfrac{{ 3}}{-5} <0 \) C. \(\dfrac{{ 5}}{7} >0 \) D. \(\dfrac{{-9}}{-4} >0 \)

A

B

C

D

Câu 5: Kết quả của phép tính \(\dfrac{1}{5} + \left( {\dfrac{{ - 7}}{5}} \right) - \dfrac{2}{5} = ...\)

 1. \(\dfrac{-6}{{5}} \) B. \(\dfrac{6}{{5}} \) C. \(\dfrac{-8}{{5}} \) D. \(\dfrac{8}{{5}} \)

A

B

C

D

Câu 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng \(\dfrac{225}{{64}} \)m2 và chiều dài bằng \(\dfrac{45}{{8}} \)m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn bằng bao nhiêu?

 1. \(\dfrac{5}{{8}}m \) B. \(\dfrac{8}{{5}}m \) C. \(\dfrac{12}{{5}}m \) D. \(\dfrac{5}{{18}}m \)

A

B

C

D

Câu 7: Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng?

 1. Hình vuông
 1. Hình thoi
 1. Hình bình hành
 1. Hình chữ nhật

Câu 8: Trong các biển báo dưới đây, biển báo nào có trục đối xứng?

.jpg)

 1. 1, 2, 3
 1. 2, 3, 4
 1. 1, 3, 4
 1. 1, 2, 4

Câu 9: Khẳng định nào dưới đây là sai?

 1. Số đối của \(\dfrac{1}{{7}} \) là \(\dfrac{-1}{{7}} \) B. Số đối của \(\dfrac{1}{{-2}} \) là \(\dfrac{1}{{2}} \)
 1. Số đối của \(\dfrac{1}{{10}} \) là \(- \left( { - \dfrac{1}{{10}}} \right)\) D. Số đối của \(\dfrac{-10}{{11}} \) là \(\dfrac{-10}{{-11}} \)

A

B

C

D

Câu 10: Trong hình sau, điểm thuộc đường thẳng m là….

Các bài toán nâng cao lớp 6 kì 2 năm 2024

 1. Điểm A
 1. Điểm B
 1. Điểm C
 1. Điểm A và B

Câu 11: Đường thẳng trong hình sau có tên là….

Các bài toán nâng cao lớp 6 kì 2 năm 2024

 1. DF
 1. FE
 1. DE
 1. DFE

Câu 12: Trong các hình sau, hình nào không có giao điểm?

Các bài toán nâng cao lớp 6 kì 2 năm 2024

 1. Hình 1
 1. Hình 2
 1. Hình 3
 1. Hình 4

Các bài toán nâng cao lớp 6 kì 2 năm 2024

Phần 2: Tự luận

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a/ \(\dfrac{{25}}{6}:\dfrac{5}{3} - \left( {\dfrac{{ - 1}}{4}} \right) \)

b/ \(\dfrac{1}{8}.\dfrac{3}{2} + \dfrac{1}{8}.\left( { - \dfrac{1}{2}} \right) \)

Lời giải:

a/ \(\begin{array}{l} \dfrac{{25}}{6}:\dfrac{5}{3} - \left( {\dfrac{{ - 1}}{4}} \right) = \dfrac{{25}}{6}.\dfrac{3}{5} + \dfrac{1}{4}\\ = \dfrac{5}{2} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{{5.2 + 1}}{4}\\ = \dfrac{{11}}{4} \end{array} \)

b/ \(\begin{array}{l} \dfrac{1}{8}.\dfrac{3}{2} + \dfrac{1}{8}.\left( { - \dfrac{1}{2}} \right) = \dfrac{1}{8}.\left( {\dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2}} \right)\\ = \dfrac{1}{8}.\dfrac{2}{2}\\ = \dfrac{1}{8}.1 = \dfrac{1}{8} \end{array} \)