Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là gì

Chọn phát biểu sai:

A.Số nguyên tố nhỏ hơn 10 là 2, 3, 5, 7

B.2 là số nguyên tố chẵn duy nhất:

C.Số 0 không là số nguyên tố cũng không là hợp số

D.Số 1 là số nguyên tố bé nhất

Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số?