calling someone a penny là gì - Nghĩa của từ calling someone a penny

calling someone a penny có nghĩa là

Gọi ai đó là một xu là một sự xúc phạm.Đầu tiên bạn nói, "Bạn giống như một xu", người đó sau đó sẽ hỏi tại sao.Sau đó, bạn tiến hành nói rằng họ vô giá, phẳng, hai mặt và luôn ở trong quần của ai đó.Sự xúc phạm này thường được thực hiện cho một trong những giới tính nữ.

Thí dụ

Đây là một kịch bản của một anh chàng ngẫu nhiên gọi ai đó là một xu Bitch: Bạn không biết tôi!Bạn thậm chí không thể mô tả tôi trong một từ. Dude ngẫu nhiên: Bạn giống như một xu. BITCH: WTF ???? Anh chàng ngẫu nhiên: vô giá, phẳng, hai mặt và luôn luôn mặc quần của ai đó.