Câu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề cấu trúc nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực có các mức xoăn theo trật tự hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. [LỜI GIẢI] Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có - Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 28/3/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 80157 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự  

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ...

 • Xem Ngay

2. Cấu trúc của nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực có các mức xoắn …

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 29/1/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 84953 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Cấu trúc của nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự: A. phân tử ADN → nuclêôxôm → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → crômatit. B. phân tử ADN → sợi cơ bản → nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → crômatit. C. phân tử AND → nuclêôxôm → sợi ......

 • Xem Ngay

3. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 28/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 37882 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A. phân tử ADN → sợi cơ bản → nucleoxom → sợi nhiễm sắc → cromatit. B. phân tử ADN → nucleoxom → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → cromatit. C. phân tử ADN → nucleoxom → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → cromatit. D. phân tử ADN → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → nucleoxom → cromatit.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2020-01-31 · Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A. phân tử ADN → sợi cơ bản → nucleoxom → sợi nhiễm sắc → cromatit. B. phân tử ADN → nucleoxom → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → cromatit. C. phân tử ADN → nucleoxom → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → cromatit....

 • Xem Ngay

4. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 28/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 42389 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A. Phân tử ADN→ sợi cơ bản→ nuclêôxôm→ sợi nhiễm sấc→ crômatit. B. Phân tử ADN→ sợi cơ bản→ sợi nhiễm sắc→nuclêôxôm→ crômatit C. Phân tử ADN→ nuclêôxôm→ sợi cơ bản→ sợi nhiễm sắc→ crômatit. D. Phân tử ADN→ nuclêôxôm→ sợi nhiễm sắc→ sợi cơ bản→ crômatit.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A. Phân tử ADN→ sợi cơ bản→ nuclêôxôm→ sợi nhiễm sấc→ crômatit. B. Phân tử ADN→ sợi cơ bản→ sợi nhiễm sắc→nuclêôxôm→ crômatit C. Phân tử ADN→ nuclêôxôm→ sợi cơ …...

 • Xem Ngay

5. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự:

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 17/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 49441 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gà có 2n = 78. Ở kỳ trung gian, số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào là: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự: Khi quan sát một tế bào ruồi giấm nguyên phân một số lần, ở kì sau của lần nguyên phân cuối cùng người ta đếm đư...

 • Xem Ngay

6. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 3/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 76381 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A. phân tử ADN → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → nucleoxom → cromatit. B. phân tử ADN → nucleoxom → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → cromatit. C. phân tử ADN → nucleoxom → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → cromatit. D. phân tử ADN → sợi cơ bản → nucleoxom → sợi nhiễm sắc → cromatit.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A. phân tử ADN → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → nucleoxom → cromatit. B. phân tử ADN → nucleoxom → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → cromatit. C. phân tử ADN → nucleoxom → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → cromatit....

 • Xem Ngay

7. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 9/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 84541 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A. phân tử ADN--> sợi cơ bản--> nuclêôxôm--> sợi nhiễm sắc--> crômatit. B. phân tử ADN--> nuclêôxôm--> sợi cơ bản--> sợi nhiễm sắc--> crômatit. C. phân tử ADN--> nuclêôxôm--> sợi nhiễm sắc--> sợi cơ bản--> crômatit. D. phân tử ADN --> sợi cơ bản--> sợi nhiễm sắc--> nuclêôxôm--> crômatit.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A. phân tử ADN--> sợi cơ bản--> nuclêôxôm--> sợi nhiễm sắc--> crômatit. B. phân tử ADN--> nuclêôxôm--> sợi cơ bản--> sợi nhiễm sắc--> crômatit. C. phân tử ADN--> nuclêôxôm--> sợi nhiễm sắc--> sợi cơ bản--> crômatit....

 • Xem Ngay

8. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

 • Tác giả: cungthi.online

 • Ngày đăng: 12/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 52955 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A Phân tử ADN→ sợi cơ bản→ nuclêôxôm→ sợi nhiễm sấc→ crômatit B Phân tử ADN→ sợi cơ bản→ sợi nhiễm sắc→nuclêôxôm→ crômatit C Phân tử ADN→ nuclêôxôm→ sợi cơ bản→ sợi nhiễm sắc→ crômatit D Phân tử ADN→ nuclêôxôm→ sợi nhiễm sắc→ sợi cơ bản→ crômatit Giải thích:Cấu trúc NST nhân thực: phân tử ADN→ nuclêôxôm→ sợi cơ bản→ sợi nhiễm sắc→ crômatiT

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A Phân tử ADN→ sợi cơ bản→ nuclêôxôm→ sợi nhiễm sấc→ crômatit B Phân tử ADN→ sợi cơ bản→ sợi nhiễm sắc→nuclêôxôm→ crômatit C Phân tử ADN→ nuclêôxôm→ sợi cơ bản→ sợi nhiễm sắc→ crômatit D Phân tử ADN→ nuclêôxôm→ sợi ......

 • Xem Ngay

9. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

 • Tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 2/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 90851 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự × Đăng nhập Facebook Google...

 • Xem Ngay

10. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

 • Tác giả: cungthi.online

 • Ngày đăng: 13/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 66911 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A phân tử ADN--> sợi cơ bản--> nuclêôxôm--> sợi nhiễm sắc--> crômatit B phân tử ADN--> nuclêôxôm--> sợi cơ bản--> sợi nhiễm sắc--> crômatit C phân tử ADN--> nuclêôxôm--> sợi nhiễm sắc--> sợi cơ bản--> crômatit D phân tử ADN --> sợi cơ bản--> sợi nhiễm sắc--> nuclêôxôm--> crômatit Giải thích:Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự: phân tử ADN--> nuclêôxôm--> sợi cơ bản--> sợi nhiễm sắc--> crômatit Vậy đáp án là B

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A phân tử ADN--> sợi cơ bản--> nuclêôxôm--> sợi nhiễm sắc--> crômatit B phân tử ADN--> nuclêôxôm--> sợi cơ bản--> sợi nhiễm sắc--> crômatit C phân tử ADN--> nuclêôxôm--> sợi nhiễm sắc--> sợi cơ bản--> crômatit D phân tử ADN --> sợi cơ bản--> sợi ......

 • Xem Ngay

11. Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân …

 • Tác giả: www.hamchoi.vn

 • Ngày đăng: 6/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 50241 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính là

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2022-05-10 · Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính là ... Cho tất cả các cá thể có kiểu hình (aaB-) tự thụ phấn thì sẽ thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 5 : 1. 36 10/05/2022 Xem đáp án....

 • Xem Ngay

12. Cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ - Hoc247.net

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 15/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 62185 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ. A. chỉ là phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng, không liên kết với prôtêin. B. chỉ là phân tử ADN dạng vòng. C. gồm phân tử ADN liên kết với prôtêin. D. chỉ là phân tử ARN. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A. Hãy suy ......

 • Xem Ngay

13. [LỜI GIẢI] Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có - Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 5/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 3798 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự  

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi. Nhận biết. Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự. A. Phân tử ADN→ sợi cơ bản→ nuclêôxôm→ sợi nhiễm sấc→ crômatit. B. Phân tử ADN→ sợi cơ bản→ sợi nhiễm sắc→nuclêôxôm→ crômatit. C. Phân tử ADN→ nuclêôxôm→ sợi cơ bản ......

 • Xem Ngay

14. Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 môn …

 • Tác giả: 123docz.net

 • Ngày đăng: 6/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 89311 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO MA TRẬN MINH HỌA BGD NĂM 2022 ĐỀ SỐ 12 – H3 (Đề có 04 trang) KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 Bài thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần SINH HỌC Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh Tiêu chuẩn Số báo

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO MA TRẬN MINH HỌA BGD NĂM 2022 ĐỀ SỐ 12 – H3 (Đề có 04 trang) KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 Bài thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần SINH HỌC Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh Tiêu chuẩn Số báo danh Câu 81 Triplet ......

 • Xem Ngay

15. Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật …

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 20/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 42842 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin, chứng tỏ mã di truyền có tính Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc thể có đường kính là& Axit amin mêtiônin ở sinh vật nhân thực được mã hóa bởi bộ ba...

 • Xem Ngay

16. Cấu trúc của NST ở sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 27/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 33474 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Cấu trúc của NST ở sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc của NST ở sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự A. phân tử ADN → đơn vị cơ bản ( nuclêôxôm)→ sợi cơ bản→ sợi nhiễm sắc → crômatic....

 • Xem Ngay

17. Mức xoắn 3 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh …

 • Tác giả: dongdo.edu.vn

 • Ngày đăng: 27/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 35868 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Câu hỏi: Mức xoắn 3 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2022-01-21 · Câu hỏi: Mức xoắn 3 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là. A. sợi siêu xoắn. B. nuclêôxôm. Bạn đang xem: Mức xoắn 3 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là? C. sợi nhiễm sắc....

 • Xem Ngay

18. Các mức xoắn trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc

 • Tác giả: luyentap247.com

 • Ngày đăng: 29/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 17814 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Các mức xoắn trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực được kí hiệu lần lượt theo đường kính là 11nm; 30nm , 300nm.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi và phương pháp giải. Các mức xoắn trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực được kí hiệu lần lượt theo đường kính là 11nm; 30nm , 300nm. sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn), sợi chất nhiễm sắc, sợi cơ bản. sợi cơ bản, sợi ......

 • Xem Ngay

19. Cấu trúc và chức năng nhiễm sắc thể - quangvanhai.net

 • Tác giả: www.quangvanhai.net

 • Ngày đăng: 19/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 53843 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: ADN là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử còn nhiễm sắc thể là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào. nhiếm sắc thể có cấu trúc và chức năng như sau:...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với sinh vật nhân sơ nhiễm sắc thể (NST) chỉ là một phân tử ADN dạng vòng trần (chưa có cấu trúc NST). Cấu trúc NST ở sinh vật nhân thực thì tương đối phức tạp và trong nội dụng của bài viết này chỉ đề cập chi tiết đến cấu trúc và chức năng của NST ở …...

 • Xem Ngay

20. Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình …

 • Tác giả: cungthi.online

 • Ngày đăng: 16/1/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 84694 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 30 nm?   A Crômatit. B Vùng xếp cuộn (siêu xoắn). C Sợi cơ bản. D Sợi nhiễm sắc Giải thích:Mức cấu trúc siêu hiển vi của NST mà có đường kính 30 nm là: sợi nhiễm sắc. Vậy đáp án đúng là D   

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 30 nm? A Crômatit. B Vùng xếp cuộn (siêu xoắn). C Sợi cơ bản. D Sợi nhiễm sắc Giải thích:Mức cấu trúc siêu hiển vi của NST mà có …...

 • Xem Ngay