Cho 11 25 gam H2NCH2COOH phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH am giá trị của a là

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

nNaOH = 0,15 . 1 = 0,15 mol

Viết PTHH

H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

      0,15         <---  0,15

m = 0,15 . 75 = 11,25 gam

naminoaxit = nmuoi = 0,25 mol→ m = 0,25.75 = 18,75 gamĐáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Glyxin không tác dụng với

Xem đáp án » 19/06/2021 2,497

Cho 0,2 mol alanin tác dụng với 200 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X có chứa 28,75 gam chất tan. Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M để phản ứng vừa đủ với các chất trong dung dịch X?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,726

Cho 11,25 gam glyxin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2021 1,373

Cho 0,02 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dd HCl 0,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,67 gam muối. Phân tử khối của A là

Xem đáp án » 19/06/2021 975

X là một α-aminoaxit no, mạch hở, chỉ chứa 1 nhóm  –NH2và 1 nhóm –COOH. Cho X tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch HCl 1M, thu được 16,725 gam muối. CTCT của X là:

Xem đáp án » 19/06/2021 890

Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

Xem đáp án » 19/06/2021 875

Aminoaxit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

Xem đáp án » 19/06/2021 872

Chất phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH, HCl là

Xem đáp án » 19/06/2021 439

Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2021 406

Cho 22,05 gam axit glutamic (H2NC3H5COOH2) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

Xem đáp án » 19/06/2021 350

Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

Xem đáp án » 19/06/2021 350

ho 10,3 gam amino axit X tác dụng với HCl dư thu được 13,95 gam muối. Mặt khác, cho 10,3 gam amino axit X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thu được 12,5 gam muối. Vậy công thức của amino axit là:

Xem đáp án » 19/06/2021 348

Cho 0,1 mol Ala-Gly tác dụng hết với 300 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 19/06/2021 324

Cho các chất: NaOH, CaCO3, HCl, CH3OH. Số chất tác dụng với alanin là?

Xem đáp án » 19/06/2021 293

Cho các dung dịch sau: Glyxin, Alanin, Axit glutamic, valin, lysin. Hỏi có mấy dung dịch không làm cho quỳ tím đổi màu? 

Xem đáp án » 19/06/2021 261

naminoaxit = nmuoi = 0,25 mol

→ m = 0,25.75 = 18,75 gam

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án D

Bảo toàn khối lượng:

mHCl = 22,2 - 11,25 = 10,95 gam⇒ nHCl=10,9536,5=0,3 mol⇒CM (HCl)= 0,30,2=1,5M

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?

Dùng quỳ tím có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào sau đây ?

Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch

Glyxin không tác dụng với

Chất phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH, HCl là

Aminoaxit có khả năng phản ứng với cả dd NaOH và dd HCl vì

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023