Cho kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng sinh ra dung dịch có màu