Cho m gam hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với dung dịch nước brom

Những câu hỏi liên quan

Cho hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro (đktc). Nếu cho hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng. Phần trăm khối lượng của etanol trong X là:

A. 66,19%.

B. 20%.

C. 80%.

D. 33,81%.

Cho hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Nếu hỗn hợp X trên tác dụng với nước brom vừa đủ, thu được 19,86 gam kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol. Thành phần phần trăm theo khối lượng của phenol trong hỗn hợp là

A. 66,2%

B. 46,94%

C. 33,8%

D. 53,06 %

Cho hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Nếu hỗn hợp X trên tác dụng với nước brom vừa đủ, thu được 19,86 gam kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol. Thành phần phần trăm theo khối lượng của phenol trong hỗn hợp là:

B. 46,94%

 Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Cho 14 gam hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của etanol và phenol trong hỗn hợp lần lượt là

A. 32,85% và 67,15%.

B. 39,00% và 61,00%.

C. 40,53% và 59,47%.

D. 60,24% và 39,76%.

Cho 14 gam hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của etanol và phenol trong hỗn hợp lần lượt là

A. 32,85% và 67,15%.

B. 39,00% và 61,00%.

C. 40,53% và 59,47%.

D. 60,24% và 39,76%.

Cho 14 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của phenol trong hỗn hợp A

A. 67,1%.

B. 32,9%.

C. 50,8%.

D. 49,2%.

Cho 14 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của phenol trong hỗn hợp A

A. 67,1%.

B. 32,9%.

C. 50,8%.

D. 49,2%.

Đáp án B - Khi cho hỗn hợp phản ứng với NaOH thì chỉ có phenol phản ứng: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O Theo PTHH:   nphenol = nNaOH = 0,1 mol - Khi cho hỗn hợp phản ứng với Na dư: C6H5OH + Na → C6H5ONa + 0,5H2 C2H5OH + Na → C2H5ONa + 0,5H2 Vậy nH2 = 0,5(nphenol + nancol) => 0,1 = 0,5(0,1 + nancol) => nancol = 0,1 mol =>  m = 0,1.94 + 0,1.46 = 14 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho 9,4 gam phenol tác dụng với hỗn hợp gồm 84 gam dung dịch  HNO3 60% và 116 gam dung dịch  H2SO4 98%. Khối lượng axit picric thu được và nồng độ phần trăm của HNO3 dư lần lượt là

Xem đáp án » 26/03/2022 560

Cho 9,4 gam phenol (C6H5OH) tác dụng hết với brom dư thì số mol brom tham gia phản ứng là:

Xem đáp án » 26/03/2022 236

Để diều chế axit picric (2,4,6 – trinitrophenol) người ta đi từ 4,7 gam phenol và dùng một lượng HNO3 lớn hơn 50% so với lượng HNO3 cần thiết. Số mol HNO3 đã dùng và khối lượng axit picric thu được lần lượt là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn):

Xem đáp án » 26/03/2022 108

Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức X thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Nếu cho lượng X ở trên tách nước tạo ete (H=100%) thì số gam ete thu được là:

Xem đáp án » 26/03/2022 102

Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng. Công thức của ancol là

Xem đáp án » 26/03/2022 75

Cho m gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít khí ở 0oC; 2atm. Mặt khác cũng đun m gam hỗn hợp trên ở 140oC với H2SO4 đặc thu được 12,5 gam hỗn hợp 3 ete (H = 100%). Tên gọi của hai ancol trong X là:

Xem đáp án » 26/03/2022 37

Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 26/03/2022 27

Cho 0,01 mol phenol tác dụng với lượng dư dung dịch  hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án » 26/03/2022 23

Một dung dịch  chứa 1,22 gam chất hữu cơ X là đồng đẳng của phenol. Cho dung dịch  trên tác dụng với nước brom dư thu được 3,59 hợp chất Y chứa 3 nguyên tử brom trong phân tử. Biết phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 26/03/2022 23

Hiđrat hóa 2 anken được hỗn hợp Z gồm 2 ancol liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 0,53 gam Z rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,05M được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH là 0,025M (Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). Công thức cấu tạo của 2 anken là

Xem đáp án » 26/03/2022 22

Cho 0,4 lít dung dịch  phenol 0,1M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 26/03/2022 22

Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH tạo thành hợp chất anđehit axetic. Tên của hợp chất X là        

Xem đáp án » 26/03/2022 19

Đốt cháy một ancol đơn chức, mạch hở X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích . CTPT của X là

Xem đáp án » 26/03/2022 19

Đun nóng 15,2 gam hỗn hợp 2 rượu no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 12,5 gam hỗn hợp 3 ete (H = 100%). Công thức của 2 rượu là:

Xem đáp án » 26/03/2022 18

Khẳng định nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án » 26/03/2022 16