Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m

Cho a gam Al vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 0,2M và Cu(NO3­)2 0,4M thu được 3,12 gam chất rắn. Giá trị của a là?


Câu 54840 Vận dụng

Cho a gam Al vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 0,2M và Cu(NO3­)2 0,4M thu được 3,12 gam chất rắn. Giá trị của a là?


Đáp án đúng: c


Phương pháp giải

+) Mốc 1: phản ứng vừa đủ với Cu2+ => m1 = 0,04.64 = 2,56 gam < 3,12 gam

Mốc 2: Phản ứng với Cu2+ và Al3+ => m­2 = 0,04.64 + 0,02.56 = 3,68 > 3,12

=> Cu2+ phản ứng hết, Fe2+ phản ứng 1 phần; chất rắn sau phản ứng gồm Cu (0,04 mol) và Fe

+) mFe sinh ra

+) Bảo toàn e: 3nAl = 2nCu + 2nFe

Phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối (phần 1) --- Xem chi tiết

...

Cho m gam Al vào 200 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)3 1M; Cu(NO3)2 0,75M và HCl 3M. Khuấy đều tới khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,025 mol NO; 4,8 gam chất rắn và dung dịch Y. Cho NaOH dư vào Y thấy có a mol NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của a là:

A. 1,7 B. 1,6 C. 1,5 D. 1,4

Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tập tổng hợp hóa học vô cơ lớp 12

 • Bài tập tổng hợp hóa học vô cơ 12 có lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m

  Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được 0,19 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, có một khí hóa nâu ngoài không khí, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 5,421; dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là

 • Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m

  Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X (no, hai chức, mạch hở), hai ancol (no, đơn chức, mạch hở) và este Y hai chức tạo bởi X với hai ancol đó. Đốt cháy a gam E, thu được 13,64 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Mặt khác, đun nóng a gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Để trung hòa NaOH dư cần 30 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch F. Cô cạn F, thu được m gam muối khan và 2,12 gam hỗn hợp T gồm hai ancol. Cho T tác dụng với Na dư, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 • Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m

 • Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m

 • Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m

 • Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m

 • Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m

 • Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m

 • Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m

 • Cho m gam nhôm vào 200ml dung dịch feno3 2 lần 0,2 m


Xem thêm »

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

nFe(NO3)2=0,2.0,2=0,04molnFe(NO3)2=0,2.0,2=0,04mol

2Al+3Fe(NO3)2→2Al(NO3)3+3Fe2Al+3Fe(NO3)2→2Al(NO3)3+3Fe

Giả sử AlAl phản ứng hết

nFe=nFe(NO3)2nFe=nFe(NO3)2 phản ứng ≤0,04≤0,04

→mFe≤0,04.56=2,24g<4,49→mFe≤0,04.56=2,24g<4,49

→Fe(NO3)2→Fe(NO3)2 phản ứng hết, chất rắn thu được có AlAlvà FeFe còn dư

mAlmAl dư =4,49−2,24=2,25g=4,49-2,24=2,25g

nAlnAl p.ư =23.nFe(NO3)2=0,083=23.nFe(NO3)2=0,083

m=2,25+0,083.27=2,97g

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đáp án:

m = 2,97

Giải thích các bước giải:

nFe(NO3)2 = 0,2 . 0,2 = 0,04 mol

2Al + 3Fe(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Fe

Giả sử Al phản ứng hết

nFe = nFe(NO3)2 phản ứng ≤ 0,04

→ mFe ≤ 0,04 . 56 = 2,24g < 4,49

→ Fe(NO3)2 phản ứng hết, chất rắn thu được có Al và Fe còn dư

mAl dư = 4,49 - 2,24 = 2,25g

nAl p.ư = 2/3nFe(NO3)2 = 0,08/3

m = 2,25 + 0,08/3 . 27 = 2,97g