Cho tập A 1;2;3;4;5;6 có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A

Cho tập hợp A = {1;2;3;4}. Có bao nhiêu tập con của A có hai phần tử:

A. 6

Đáp án chính xác

B. 12

C. 8

D. 4

Xem lời giải