Chọn đáp án đúng bộ nhớ ngoài gồm các thiết bị nằm ngoài máy tính

Chọn đáp án đúng

A. Bộ nhớ ROM có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc máy tính hoạt động

B. Bộ nhớ gồm các ô nhớ được đánh số thứ tự bắt đầu từ 1 trở đi

C. Bộ nhớ ngoài gồm các thiết bị nằm ngoài máy tính

D. Bộ nhớ RAM có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc máy tính hoạt động

Đáp án chính xác
Xem lời giải