Chức năng định dạng trong Python là gì?

Phương thức format() trong Python được sử dụng để thực hiện các thao tác định dạng trên chuỗi. Trong khi định dạng chuỗi, dấu phân cách {} (dấu ngoặc nhọn) được sử dụng để thay thế nó bằng giá trị. Dấu phân cách này có thể chứa chỉ số hoặc đối số vị trí

Chữ ký

Thông số

 • * lập luận. chuỗi con
 • **kwargs. bắt đầu lập chỉ mục một phạm vi

Loại trả lại

Nó trả về một chuỗi được định dạng

Hãy xem một số ví dụ để hiểu phương thức format()

Định dạng chuỗi Python() Phương thức Ví dụ 1

Một ví dụ về phương thức định dạng đơn giản định dạng chuỗi sử dụng dấu phân cách vị trí

đầu ra

Java and C# both are programming languages

Định dạng chuỗi Python() Phương thức Ví dụ 2

Dấu phân cách (dấu ngoặc nhọn) đang sử dụng chỉ mục số để thay thế và định dạng chuỗi

đầu ra

C# and Java both are programming languages

Định dạng chuỗi Python() Phương thức Ví dụ 3

Định dạng giá trị số trong các hệ thống số khác nhau. Xem ví dụ bên dưới

đầu ra

decimal: 10
hex: a
octal: 12
binary: 1010

Định dạng chuỗi Python() Phương thức Ví dụ 4

Định dạng float và phần trăm trong chuỗi khá dễ dàng

đầu ra

decimal: 100,000,000
decimal: 622.22%

Định dạng là sự sắp xếp và đại diện của một cái gì đó. Trong Python, chúng tôi sử dụng các hàm format() để định dạng dữ liệu của mình

Có hai loại hàm định dạng trong Python, một là hàm format() được sử dụng để chuyển đổi một giá trị thành biểu diễn được định dạng và loại còn lại là hàm str. format() phương thức được sử dụng để chèn các biến vào một chuỗi mà không cần phải nối các chuỗi khác nhau

Phạm vi bài viết

 • Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách định dạng dữ liệu trong Python
 • Chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm format(), str. format() và sự khác biệt giữa chúng
 • Mọi thứ được giải thích với việc sử dụng các ví dụ để dễ hiểu

Giới thiệu hàm format() trong Python

Ví dụ, chúng ta hãy giả sử rằng bạn được cung cấp một số số ở định dạng thập phân và phải chuyển đổi chúng thành số nhị phân, bát phân và thập lục phân. Mặc dù có nhiều cách để chuyển đổi số thập phân sang các định dạng này, hàm format() rất hữu ích ở đây

Định dạng () là một hàm tích hợp trong Python để chuyển đổi một giá trị thành định dạng/biểu diễn được yêu cầu (hiển thị trong ví dụ bên dưới). Mã số

# Converting a Decimal number into a Binary number using the format() function.

val = 36

binary_val = format(val, 'b')
print(binary_val)

đầu ra

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã sử dụng hàm format() để chuyển đổi giá trị thập phân thành giá trị nhị phân

Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về cú pháp và các tham số của hàm format()

Cú pháp định dạng() trong Python

Hàm format() có hai tham số (value và format_spec).
Cú pháp của hàm format() là.

format(value, format_spec)

Đọc phần tiếp theo để biết chi tiết hơn về các thông số này

Tham số của định dạng() trong Python

Hàm format() có hai tham số

 1. giá trị. giá trị cần định dạng (giá trị có thể là số hoặc chuỗi)
 2. format_spec (tùy chọn). Đây là một chuỗi để nhập thông số kỹ thuật của các yêu cầu định dạng

Tham số thứ hai (format_spec) là tùy chọn;

Định dạng của trình xác định định dạng (format_spec)

Tham số thứ hai của hàm format() được gọi là format_spec tuân theo một định dạng nhất định

Format: [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type]

# Square brackets mean optional fields.

Thoạt nhìn, điều này có vẻ rất đáng sợ, nhưng điều này không khó như vẻ ngoài của nó

Dưới đây là tổng quan về ý nghĩa của các thông số kỹ thuật khác nhau

 • lấp đầy. (ký tự bất kỳ)

  Nó là một ký tự lấp đầy khoảng trống sau khi định dạng. Nó còn được gọi là ký tự đệm

 • căn chỉnh. Đây là một tùy chọn để chỉ định căn chỉnh của chuỗi đầu ra.
  "
  ">". bộ xác định căn lề phải
  "^". công cụ xác định căn giữa
  "=". trình xác định hợp lý

 • ký. Điều này xác định việc sử dụng các dấu hiệu cho đầu ra.
  "+". Số dương có dấu "+", số âm có dấu "-".

  "-". Số âm có dấu "-"

  " " (khoảng trống). Số dương đứng trước dấu cách, số âm đứng trước dấu "-"

 • "#". Điều này chỉ định rằng giá trị trả về phải có chỉ báo loại cho các số. Ví dụ: các số thập lục phân phải có tiền tố "0x" được thêm vào chúng

 • "0". Điều này chỉ định rằng đầu ra phải được nhận biết bằng ký hiệu và được đệm bằng 0 để có đầu ra nhất quán

 • chiều rộng. Chỉ định toàn bộ chiều rộng của giá trị trả về

 • ",". Chỉ định rằng giá trị trả về phải có dấu phẩy dưới dạng dấu phân cách hàng nghìn

 • độ chính xác. Xác định số ký tự sau dấu thập phân

 • loại. Điều này Chỉ định loại đầu ra. Các loại là ba loại

  1. Chuỗi. Sử dụng "s" hoặc không có gì để chỉ định một chuỗi
  2. số nguyên. d (thập phân), b (nhị phân), o (bát phân), x (thập lục phân với ký tự chữ thường), X (thập lục phân với ký tự in hoa), c (ký tự)
  3. dấu phẩy động. f (điểm cố định chữ thường), F (điểm cố định chữ hoa), e (số mũ sử dụng "e" làm dấu tách), E (số mũ sử dụng "E" làm dấu phân cách), g (định dạng chung chữ thường), G (định dạng chung chữ hoa),

Định dạng này được thảo luận chi tiết trong phần ví dụ bên dưới ("Ví dụ 1. Định dạng số với định dạng ()" và "Ví dụ 2. Định dạng số với điền, căn chỉnh, ký hiệu, chiều rộng, độ chính xác và loại")

Trả về kiểu định dạng()

Hàm format() trả về một biểu diễn được định dạng của giá trị đã cho theo định dạng xác định. Giá trị trả về luôn là một chuỗi, bất kể đầu vào là gì

ví dụ 1. Định dạng số với định dạng()

Mã số

# Converting a decimal number into b(binary), o(octal), and x(hexadecimal).

val = 12 # Original value
print("Original Value (Decimal):")
print(val)

print()

# Binary value
print("Binary value:") 
print(format(12, "b")) # Formatting in Binary

print()

# Octal value
print("Octal value:")
print(format(12, "o")) # Formatting in Octal

print()

# Hexadecimal value
print("Hexadecimal value:")
print(format(12, "x")) # Formatting in Hexadecimal

đầu ra

________số 8

Trong ví dụ trên, Giá trị thập phân đang được chuyển đổi thành các giá trị nhị phân, bát phân và thập lục phân bằng cách sử dụng các bộ xác định loại (đã thảo luận trong phần trên - "định dạng của bộ xác định định dạng")

ví dụ 2. Định dạng số với điền, căn chỉnh, ký hiệu, chiều rộng, độ chính xác và loại

Ví dụ. Định dạng mã số nguyên

# Formatting an Integer

print(format(4453, "*>+7,d"))

đầu ra

C# and Java both are programming languages
0

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã định dạng số nguyên "4453"; . Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của từng biểu tượng trong *>+7,d

 • * - Ký tự lấp đầy các khoảng trống sau khi định dạng
 • > - Tùy chọn căn phải sẽ căn chuỗi đầu ra về bên phải
 • + - Tùy chọn ký hiệu buộc số phải có ký hiệu bên trái
 • 7 - Đó là tùy chọn chiều rộng buộc số phải có chiều rộng tối thiểu là 7;
 • , - Đó là toán tử hàng nghìn, đặt dấu phẩy giữa tất cả hàng nghìn
 • d - Đó là tùy chọn xác định kiểu chỉ định số thành số nguyên

Ví dụ. Định dạng một số dấu phẩy động Mã

C# and Java both are programming languages
1

đầu ra

C# and Java both are programming languages
2

Trong ví dụ trên, chúng tôi đang định dạng số dấu phẩy động "933. 3629", định dạng_spec là ^-09. 3f. Cùng tìm hiểu ý nghĩa của từng biểu tượng trong ^-09. 3f

 • ^ - Đây là tùy chọn căn giữa sắp xếp chuỗi đầu ra vào giữa
 • - - Tùy chọn dấu buộc chỉ các số âm mới có dấu
 • 0 - Đó là một ký tự được đặt trong khoảng trống
 • 9 - Đây là tùy chọn chiều rộng buộc số phải có chiều rộng tối thiểu là 9
 • 3 - Đây là toán tử chính xác chỉ định độ chính xác của một số thập phân đã cho đến 3 vị trí
 • f - Tùy chọn chỉ định loại chỉ định số thành số dấu phẩy động

ví dụ 3. Sử dụng format() bằng cách ghi đè __format__()

Mã số

C# and Java both are programming languages
3

đầu ra

Trong ví dụ này, chúng ta đã ghi đè phương thức __format__() của lớp Car

Bây giờ nó chấp nhận một tham số định dạng và trả về Đỏ nếu nó bằng màu, nếu không thì trả về Không

Hàm format() chạy nội bộ Car(). __format__("color") để trả về màu Đỏ

Giới thiệu Phương thức String format() trong Python

Sẽ có nhiều trường hợp chúng ta phải chèn giá trị vào một chuỗi, str. phương thức format() được sử dụng cho việc này

chuỗi của Python. Phương thức format() cho phép chúng ta định dạng các giá trị đã chỉ định và chèn chúng vào vị trí của các trình giữ chỗ trong chuỗi

Các trình giữ chỗ trong str. format() được xác định bằng cách sử dụng dấu ngoặc nhọn "{}". Đọc thêm về trình giữ chỗ trong phần "Trình định dạng sử dụng đối số Vị trí và Từ khóa" bên dưới

Đây là một ví dụ cho thấy ứng dụng của phương thức định dạng chuỗi. Mã số

format(value, format_spec)
0

đầu ra

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng phương thức định dạng chuỗi để chèn một giá trị vào bên trong chuỗi

Đây chỉ là để trình diễn;

Cú pháp của phương thức String format() trong Python

các str. Phương thức format() bắt buộc phải có một hoặc nhiều tham số (các giá trị được định dạng và chèn vào chuỗi)

Cú pháp str. phương thức định dạng () là

format(value, format_spec)
1

Đọc phần tiếp theo để tìm hiểu về các thông số của nó

Tham số của phương thức String format() trong Python

các str. Phương thức format() có thể có một hoặc nhiều tham số, tất cả đều là các giá trị phải được định dạng và chèn vào chuỗi đầu vào

Các giá trị có thể thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Tham số có thể là danh sách các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, danh sách khóa-giá trị hoặc kết hợp cả hai

Có hai loại trường hợp sử dụng để định dạng chuỗi;

Trình định dạng đơn

Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có thể chuyển một giá trị vào str. format(), sau khi được định dạng, sẽ chiếm vị trí của trình giữ chỗ bên trong chuỗi

Vì chúng ta chỉ truyền một tham số cho phương thức định dạng chuỗi nên nó được gọi là một trình định dạng đơn. Hãy xem cách các trình định dạng đơn lẻ hoạt động.
Mã.

format(value, format_spec)
2

đầu ra

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã chèn một giá trị vào chuỗi bằng cách sử dụng str. format() trong đó "Mọi người thích {}" là chuỗi và "pizza" là giá trị được chèn vào thay cho trình giữ chỗ

Nhiều định dạng

Trong trường hợp này, phương thức string format() sẽ có nhiều hơn một tham số

Nhiều trình định dạng được sử dụng khi chúng ta muốn chèn nhiều giá trị vào một chuỗi. Các giá trị thay thế các phần giữ chỗ theo thứ tự (từ trái sang phải). Chúng ta có thể sử dụng các đối số vị trí để thay đổi thứ tự này, chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này trong phần tiếp theo

Đây là ví dụ về Nhiều trình định dạng.
Mã.

format(value, format_spec)
3

đầu ra

format(value, format_spec)
4

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã chèn nhiều giá trị vào chuỗi bằng str. format() trong đó "Những người thích {} cũng thích {} với {}" là chuỗi và "pizza", "mì ống" và "bánh mì tỏi" là các giá trị được chèn vào thay cho trình giữ chỗ. Ba giá trị được chèn vào chuỗi theo cùng thứ tự chúng được truyền vào hàm

Số lượng giữ chỗ và giá trị trong định dạng() phải bằng nhau. Nếu không sẽ có lỗi

:::

Trình định dạng sử dụng đối số vị trí và từ khóa

Các giá trị trong str. format() chủ yếu là các kiểu dữ liệu tuple (tuple là một chuỗi các đối tượng Python bất biến). Mọi giá trị trong bộ được tham chiếu bởi các chỉ mục của nó bắt đầu từ 0. Các số chỉ mục này sau đó được chuyển vào trình giữ chỗ và sau đó chúng được thay thế bằng các giá trị

Đối số vị trí là đối số đề cập đến các giá trị tại một số chỉ mục cụ thể trong khi gọi hàm. Chúng có thể được sử dụng để lấy một giá trị cụ thể thay cho trình giữ chỗ trong khi định dạng chuỗi

Giải thích bằng ví dụ bên dưới.
Mã.

format(value, format_spec)
5

đầu ra

format(value, format_spec)
6

Trong ví dụ trên, chúng tôi đang sử dụng số chỉ mục trong trình giữ chỗ để chỉ các giá trị bên trong str. format() và chèn chúng vào chuỗi

Thứ tự của các giá trị bên trong câu cũng có thể được thay đổi bằng cách sử dụng các chỉ mục

Giải thích bằng ví dụ bên dưới.
Mã.

format(value, format_spec)
7

đầu ra

format(value, format_spec)
8

Trong ví dụ trên, chúng tôi đang sử dụng số chỉ mục trong trình giữ chỗ để chỉ các giá trị bên trong str. format() để thay đổi thứ tự của các giá trị được chèn vào chuỗi

Đối số từ khóa là đối số có thể được gọi bằng khóa của chúng và bằng cách tham chiếu đến khóa, giá trị của đối số có thể được truy cập

Trong phương thức định dạng Chuỗi, các đối số từ khóa có thể được sử dụng để truy cập giá trị bằng cách đặt khóa bên trong trình giữ chỗ

Đây là một ví dụ về đối số Từ khoá trong str. phương thức định dạng().
Mã.

format(value, format_spec)
9

đầu ra

format(value, format_spec)
6

Trong ví dụ trên, chúng tôi đang sử dụng các khóa trong trình giữ chỗ để chỉ các đối số từ khóa nhằm truy cập các giá trị của chúng và chèn chúng vào chuỗi

Cả đối số Từ khóa và đối số Vị trí cũng có thể được sử dụng cùng nhau

Format: [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type]

# Square brackets mean optional fields.
1

Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng cả đối số vị trí và từ khóa để truyền giá trị vào chuỗi. Khóa "food1" chuyển giá trị "pizza" vào chuỗi thay cho trình giữ chỗ đầu tiên, trong khi số chỉ mục "0" trong trình giữ chỗ thứ hai đề cập đến đối số vị trí đầu tiên, chuyển giá trị "pasta" vào chuỗi trong

Một số tham số ngoài chỉ mục hoặc khóa cũng có thể được đặt giữa các dấu ngoặc nhọn (phần giữ chỗ) bằng cách sử dụng cú pháp mã định dạng. Các tham số này được sử dụng để chuyển đổi kiểu dữ liệu, khoảng cách hoặc căn chỉnh và ở đây chúng ta sẽ thảo luận về cách chuyển đổi kiểu dữ liệu của các giá trị ở định dạng chuỗi ()

Một số loại chuyển đổi quan trọng là

Chức năng định dạng trong Python là gì?

Chuyển đổi số thập phân thành nhị phân ở định dạng chuỗi. Mã số

Format: [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type]

# Square brackets mean optional fields.
2

đầu ra

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã chuyển đổi số thập phân (22) thành số nhị phân bằng cách sử dụng bộ xác định loại ("b")

Giới hạn số điểm thập phân trong một số nguyên động. Mã số

Format: [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type]

# Square brackets mean optional fields.
3

đầu ra

Format: [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type]

# Square brackets mean optional fields.
4

Trong ví dụ trên, chúng tôi đang chỉ định độ chính xác của số dấu phẩy động (43. 542130) bằng cách sử dụng. bộ xác định độ chính xác (". 3")

Khoảng cách và Căn chỉnh bằng Trình định dạng

Dấu cách, căn chỉnh hoặc thậm chí tuân theo cùng định dạng của format_spec đã thảo luận ở trên trong phần "định dạng của trình xác định định dạng"

Để căn chỉnh, các toán tử là

Chức năng định dạng trong Python là gì?

Dưới đây là một số ví dụ để áp dụng khoảng trắng và căn chỉnh bằng cách sử dụng str. định dạng(). Mã số

Format: [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type]

# Square brackets mean optional fields.
5

đầu ra

Format: [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type]

# Square brackets mean optional fields.
6

Trong ví dụ trên, chúng tôi chỉ định chiều rộng của giá trị được định dạng đầu tiên là "10", nhờ đó chúng tôi có thể thấy rằng chuỗi "Delhi" được căn trái với khoảng trắng trong đầu ra.
Mã.

Format: [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type]

# Square brackets mean optional fields.
7

đầu ra

Format: [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type]

# Square brackets mean optional fields.
8

Trong ví dụ trên, chúng tôi đang chỉ định chiều rộng của giá trị được định dạng thứ hai là "10", do đó chúng tôi có thể thấy rằng số nguyên "450" ​​được căn thẳng hàng với khoảng trắng

Như bạn có thể thấy, các chuỗi được căn trái và các số được căn phải, hãy xem cách thay đổi hành vi này bằng các tùy chọn căn chỉnh. Mã số

Format: [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type]

# Square brackets mean optional fields.
9

đầu ra

Format: [[fill]align][sign][#][0][width][,][.precision][type]

# Square brackets mean optional fields.
6

Trong ví dụ trên, chúng tôi chỉ định chiều rộng của giá trị được định dạng đầu tiên là "10" và căn trái nó bằng toán tử "<", nhờ đó chúng tôi có thể thấy rằng chuỗi "Delhi" là . Mã.
Code:

# Converting a decimal number into b(binary), o(octal), and x(hexadecimal).

val = 12 # Original value
print("Original Value (Decimal):")
print(val)

print()

# Binary value
print("Binary value:") 
print(format(12, "b")) # Formatting in Binary

print()

# Octal value
print("Octal value:")
print(format(12, "o")) # Formatting in Octal

print()

# Hexadecimal value
print("Hexadecimal value:")
print(format(12, "x")) # Formatting in Hexadecimal
1

đầu ra

# Converting a decimal number into b(binary), o(octal), and x(hexadecimal).

val = 12 # Original value
print("Original Value (Decimal):")
print(val)

print()

# Binary value
print("Binary value:") 
print(format(12, "b")) # Formatting in Binary

print()

# Octal value
print("Octal value:")
print(format(12, "o")) # Formatting in Octal

print()

# Hexadecimal value
print("Hexadecimal value:")
print(format(12, "x")) # Formatting in Hexadecimal
2

Trong ví dụ trên, chúng tôi đang chỉ định chiều rộng của giá trị được định dạng thứ hai là "10" và căn phải nó bằng cách sử dụng toán tử ">", nhờ đó chúng tôi có thể thấy rằng chuỗi "Delhi" được căn ngay vào khoảng trắng

Tổ chức dữ liệu

Khi xử lý và hiển thị dữ liệu, luôn ưu tiên tổ chức dữ liệu để dễ đọc, truy cập và quản lý. Trình định dạng có thể giúp sắp xếp dữ liệu bằng cách sử dụng các chỉ định căn chỉnh, ký hiệu và chiều rộng

Hãy xem xét một tập hợp dữ liệu không có tổ chức. Mã số

# Converting a decimal number into b(binary), o(octal), and x(hexadecimal).

val = 12 # Original value
print("Original Value (Decimal):")
print(val)

print()

# Binary value
print("Binary value:") 
print(format(12, "b")) # Formatting in Binary

print()

# Octal value
print("Octal value:")
print(format(12, "o")) # Formatting in Octal

print()

# Hexadecimal value
print("Hexadecimal value:")
print(format(12, "x")) # Formatting in Hexadecimal
3

đầu ra

# Converting a decimal number into b(binary), o(octal), and x(hexadecimal).

val = 12 # Original value
print("Original Value (Decimal):")
print(val)

print()

# Binary value
print("Binary value:") 
print(format(12, "b")) # Formatting in Binary

print()

# Octal value
print("Octal value:")
print(format(12, "o")) # Formatting in Octal

print()

# Hexadecimal value
print("Hexadecimal value:")
print(format(12, "x")) # Formatting in Hexadecimal
4

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã hiển thị một tập dữ liệu mà không sắp xếp nó. Nó không thể đọc được và các số tràn vào các cột của nhau, khiến rất khó phân biệt giữa chúng

Bây giờ, hãy sử dụng các trình định dạng để tổ chức cùng một tập hợp dữ liệu. Mã số

# Converting a decimal number into b(binary), o(octal), and x(hexadecimal).

val = 12 # Original value
print("Original Value (Decimal):")
print(val)

print()

# Binary value
print("Binary value:") 
print(format(12, "b")) # Formatting in Binary

print()

# Octal value
print("Octal value:")
print(format(12, "o")) # Formatting in Octal

print()

# Hexadecimal value
print("Hexadecimal value:")
print(format(12, "x")) # Formatting in Hexadecimal
5

đầu ra

# Converting a decimal number into b(binary), o(octal), and x(hexadecimal).

val = 12 # Original value
print("Original Value (Decimal):")
print(val)

print()

# Binary value
print("Binary value:") 
print(format(12, "b")) # Formatting in Binary

print()

# Octal value
print("Octal value:")
print(format(12, "o")) # Formatting in Octal

print()

# Hexadecimal value
print("Hexadecimal value:")
print(format(12, "x")) # Formatting in Hexadecimal
6

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã hiển thị một tập hợp dữ liệu bằng cách sử dụng chỉ định căn chỉnh và chiều rộng. Việc căn chỉnh là căn trái, như đã thấy trong trình giữ chỗ, thao tác này sẽ căn tất cả các nhóm cột sang trái và chiều rộng là "5", làm cho mỗi cột có chiều rộng là "5" để lưu trữ các giá trị lớn theo cách có tổ chức

Đây là cách trình định dạng làm cho dữ liệu dễ đọc, dễ quản lý, dễ truy cập và có tổ chức hơn

Định dạng tích hợp() so với định dạng Chuỗi()

Hàm format() tích hợp sẵn là một triển khai cấp thấp để định dạng một đối tượng bằng cách sử dụng __format()__ bên trong, trong khi str. format() là một triển khai cấp cao giống nhau, có thể thực hiện các thao tác định dạng phức tạp trên nhiều giá trị và chèn chúng vào chuỗi

Chức năng định dạng là gì?

Hàm định dạng cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ để chuyển đổi các loại dữ liệu khác nhau (NGÀY/GIỜ, SỐ SỐ, ĐIỂM DẤU) sang các chuỗi được định dạng và để chuyển đổi từ các chuỗi được định dạng sang các loại dữ liệu cụ thể< . .

Hàm format() sẽ trả về cái gì?

Chức năng định dạng .
Trả về một Biến thể (Chuỗi) chứa biểu thức được định dạng theo hướng dẫn có trong biểu thức định dạng
cú pháp
Định dạng ( biểu thức [, định dạng ] [, ngày đầu tiên của tuần ] [, tuần đầu tiên của năm ] )
Cú pháp hàm Format có các đối số này
Cài đặt

Làm cách nào để định dạng dữ liệu trong Python?

Python sử dụng Định dạng chuỗi kiểu C để tạo chuỗi mới, có định dạng . Toán tử "%" được sử dụng để định dạng một tập hợp các biến được đặt trong một "tuple" (danh sách kích thước cố định), cùng với một chuỗi định dạng, chứa văn bản bình thường cùng với "chỉ định đối số", các ký hiệu đặc biệt như "%s" .

Làm cách nào để định dạng văn bản trong Python?

Có bốn cách khác nhau để thực hiện định dạng chuỗi trong Python. .
Định dạng với toán tử %
Định dạng bằng phương thức chuỗi format()
Định dạng bằng chuỗi ký tự, được gọi là chuỗi f
Định dạng với Lớp mẫu chuỗi