chuck you là gì - Nghĩa của từ chuck you

chuck you có nghĩa là

Một câu nói cũ.Nó chỉ đơn giản là đụ bạn Charley được sử dụng như một vở kịch trên các từ.Quay trở lại ít nhất những năm 50.

Được sử dụng tốt một cách tự nhiên..có thường!

Thí dụ

Này ... Chuck bạn Farley.


Yeah .... Yuck Fou Buddy!

chuck you có nghĩa là

Đối với những người có Chucks và những người ghét xe tải có thể dẫm lên xe tải "bạn đã được tặc mút" nhưng hãy chắc chắn để lại đế của mâm cặp được in trên xe.

Thí dụ

Này ... Chuck bạn Farley.


Yeah .... Yuck Fou Buddy! Đối với những người có Chucks và những người ghét xe tải có thể dẫm lên xe tải "bạn đã được tặc mút" nhưng hãy chắc chắn để lại đế của mâm cặp được in trên xe. Girl1- Dude Go Chuck You to Van Guy đó ....

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết chuck you là gì - Nghĩa của từ chuck you