Chuyên viên văn phòng thừa phát lại là gì năm 2024

Với sự ra đời của Thừa phát lại, người dân có nhiều công cụ hỗ trợ đắc lực hơn trong việc thực hiện quyền lợi chính đáng của mình. Nhu cầu của người dân về hoạt động của Thừa phát lại cũng ngày càng đa dạng, phong phú.

Vậy thì, Thừa phát lại là gì? Và mang lại lợi ích gì cho dân?

  1. THỪA PHÁT LẠI VÀ VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI:

1. Thừa phát lại là gì?

Khái niệm Thừa phát lại được quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại như sau:

“Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan”.

Theo đó, Thừa phát lại là một chức danh chỉ người được Nhà nước bổ nhiệm để tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện và tổ chức thi hành án dân sự.

2. Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại. Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

Văn phòng Thừa phát lại do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập, Sở tư pháp cấp giấy phép đăng ký hoạt động và quản lý chuyên môn chung.

II. THỪA PHÁT LẠI GIÚP GÌ ĐƯỢC CHO NGƯỜI DÂN?

1. Tổ chức thi hành án dân sự theo yêu cầu (tương đương thẩm quyền của Chi cục thi hành án dân sự về thi hành án theo đơn yêu cầu).

Khi có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, người dân có quyền lựa chọn: yêu cầu thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự Thủ Đức (Nhà nước) hoặc Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức (Tư nhân).

Chi phí thi hành án: Theo thỏa thuận.

Chuyên viên văn phòng thừa phát lại là gì năm 2024

(Ảnh: Văn phòng Thừa phát lại tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà)

2. Xác minh tài sản để thi hành án

Người yêu cầu thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án.

Tuy nhiên, thực tế thực hiện việc này rất khó khăn. Hiện nay, Nhà nước cung cấp cho người dân công cụ, đó là Thừa phát lại. Người dân có quyền yêu cầu Thừa phát lại xác minh tài sản thay cho mình để cung cấp cho cơ quan thi hành án làm căn cứ để ngăn chặn, tránh tẩu tán tài sản; để tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản.

Đối tượng xác minh bao gồm: Bất động sản, động sản, tài khoản tại Ngân hàng, phần vốn góp tại các công ty, tiền lương, thu nhập, tài sản thừa kế…

Chi phí xác minh tài sản: Theo thỏa thuận.

3. Lập vi bằng:

Vi bằng là văn bản có giá trị chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác. Vì thế, bất kỳ một giao dịch, một hoạt động kinh doanh, một sự kiện mà nhận thấy cần phải lưu giữ để làm chứng cứ pháp lý nhằm giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai thì đều có thể sử dụng đến dịch vụ lập vi bằng của Văn phòng thừa phát lại.

Việc lập Vi bằng được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, không giới hạn thời gian, địa điểm, được thực hiện theo yêu cầu của người dân.

Chi phí lập vi bằng: Theo thỏa thuận.

*Những loại việc phổ biến nên lập vi bằng:

- VI BẰNG GIAO NHẬN TIỀN, TÀI SẢN, NHÀ ĐẤT:

+ Vi bằng để thực hiện việc vay mượn; mua bán, chuyển nhượng nhà đất, tài sản;

+Vi bằng để thực hiện việc mua bán nhà, đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng làm cơ sở để giải quyết tranh chấp về sau.

+ Vi bằng để Thực hiện Nghĩa vụ, Thỏa thuận, Hợp đồng, Giao dịch...

Chuyên viên văn phòng thừa phát lại là gì năm 2024

(Ảnh: Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức lập vi bằng ghi nhận hành vi giao nhận tiền)

- VI BẰNG GHI NHẬN SỰ KIỆN GIAO THÔNG BÁO:

+ Khi cần giao thông báo đòi nhà, đòi nợ, thông báo quyền ưu tiên mua… làm điều kiện để khởi kiện trước Tòa hoặc làm cơ sở để thực hiện các giao dịch, quan hệ pháp lý khác (vì việc gửi qua đường bưu điện không đảm bảo tính pháp lý, việc gửi trực tiếp sẽ rất khó khăn trong việc ký nhận…).

+ Đối với công ty, có thể lập vi bằng việc giao thông báo mời họp hội đồng quản trị, họp hội đồng kỷ luật, quyền ưu tiên mua phần vốn góp…

Chuyên viên văn phòng thừa phát lại là gì năm 2024

(Ảnh: Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức lập vi bằng sự kiện gửi văn bản)

- VI BẰNG GHI NHẬN HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH, TÀI SẢN:

+ Khi Nhà liền kề xây dựng, ta cần lập vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà mình làm cơ sở để thương lượng, khởi kiện để bồi thường thiệt hại xảy ra (nếu có);

+ Trước khi xây dựng nhà: cần lập vi bằng hiện trạng nhà liền kề làm cơ sở để thương lượng, khởi kiện để bồi thường thiệt hại xảy ra (nếu có);

+ Trước khi cho thuê nhà, đất; nhận nhà, đất thuê: lập vi bằng để làm cơ sở để giải quyết, thương lượng khi phải trả lại nguyên trạng căn nhà khi chấm dứt hợp đồng thuê.

+ Khi chủ thầu xây dựng ngưng không tiếp tục thi công, làm cơ sở để yêu cầu đơn vị khác thi công và giải quyết tranh chấp.

Chuyên viên văn phòng thừa phát lại là gì năm 2024

(Ảnh: Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức lập vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà kho)

- VI BẰNG GHI NHẬN MỞ KHÓA, THU HỒI NHÀ, KIỂM KÊ TÀI SẢN: Khi bên thuê nhà, tài sản… vi phạm nghĩa vụ mà xét thấy cần sớm thu hồi tài sản, tiếp tục khai thác để hạn chế thiệt hại theo quy định của pháp luật.

+ Khi Thu giữ tài sản theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp;

+ Khi người thuê nhà, sạp/kiốt vi phạm nghĩa vụ buộc phải trả nhà, sạp/kiốt theo Thỏa thuận;

+ Khi người thuê nhà, sạp/kiốt vi phạm nghĩa vụ đã bỏ đi đâu không rõ…

- GHI NHẬN NỘI DUNG TRÊN INTERNET: EMAIL, FACEBOOK…

+ Khi cá nhân bị nói xấu trên internet;

+ Khi Doanh nghiệp bị ăn cắp bản quyền, nói xấu, xâm phạm sở hữu trí tuệ…

+ Khi cần xác nhận nguồn dữ liệu, thông tin đang tồn tại trên internet…

Chuyên viên văn phòng thừa phát lại là gì năm 2024

(Ảnh: Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức lập vi bằng ghi nhận một số nội dung trên internet)

- VI BẰNG GHI NHẬN, XÁC NHẬN NỘI DUNG HỌP, CAM KẾT, LẬP THỎA THUẬN…

+ Sự kiện họp Hội đồng quản trị, họp hội đồng kỷ luật, Đại hội đồng cổ đông của công ty…

+ Sự kiện họp gia đình, họp Gia tộc… để quyết định những vấn đề quan trọng về tài sản, thực hiện quyền và nghĩa vụ…

+ Sự kiện họp nhằm thống nhất, xác nhận các nội dung giữa các bên để thực hiện quyền, nghĩa vụ…

- CÁC NỘI DUNG KHÁC:

+ Vi bằng xác nhận tài sản trước hôn nhân, trong hôn nhân, khi ly hôn và thừa kế;

+ Vi bằng Xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản trái pháp luật, nhà đất lấn chiếm;

+ Vi bằng Xác nhận hàng giả bày bán tại cơ sở kinh doanh, giao hàng kém chất lượng;

+ Vi bằng Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xác nhận ô nhiễm, tiếng ồn…

+ Vi bằng Xác nhận sự chậm trễ trong xây dựng; nghiệm thu công trình;

+ Vi bằng Xác nhận hành vi trái pháp luật về tin học, hành vi vu khống, làm việc, phát ngôn không đúng theo yêu cầu, không được sự đồng ý của người khác;

+ Vi bằng Xác nhận tình trạng thiệt hại của các cá nhân, tổ chức do người khác gây ra;

+ Vi bằng Xác nhận việc từ chối công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện;

+ Vi bằng Ghi nhận đến hạn không trả tiền, trả nhà, va chạm giao thông để bồi thường;

+ Vi bằng Xác nhận sự kiện pháp lý khác theo quy định của pháp luật…

Toàn bộ quá trình lập Vi bằng được ghi nhận một cách khách quan, trung thực và được văn phòng chụp hình, quay phim đính kèm Vi bằng. Vi bằng được đăng ký tại Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh.

4. Tống đạt văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự:

Đây là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại trước Nhà Nước nhằm giảm tải cho Tòa án và Cơ quan Thi hành án dân sự.

Thủ tục thực hiện việc tống đạt của Cơ quan thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Thủ tục thực hiện việc tống đạt văn bản của Tòa án thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng.

Việc tống đạt rất cần sự hỗ trợ của UBND, Công an Phường; Cán bộ Khu phố, Tổ Dân phố.

5. Tư vấn pháp luật miễn phí

Là một tổ chức do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập, Văn phòng Thừa phát lại có trách nhiệm tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

Văn phòng công chứng Thừa phát lại là gì?

- Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. Văn phòng Thừa phát lại do 01 Thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.30 thg 6, 2023nullQuyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại - Thư Viện Pháp Luậtthuvienphapluat.vn › quyen-va-nghia-vu-cua-van-phong-thua-phat-lainull

Nhân viên Thừa phát lại gọi là gì?

Trong vốn từ ngữ Việt Nam hiện nay, cũng có người đề xuất có tên khác như: thừa hành viên, ở các tỉnh phía Bắc cũng có thời kỳ có các nhân vật "mõ tòa".nullTại sao gọi là Thừa phát lại, nghe khó hiểu quáthuaphatlaiphucyen.vn › tai-sao-goi-la-thua-phat-lai-nghe-kho-hieu-quanull

Giấy tờ nhà Thừa phát lại là như thế nào?

Đây là chứng cứ ghi nhận việc Bên mua giao tiền cho Bên bán và Bên bán giao giấy tờ cho Bên mua. Quá trình giao nhận tiền, giao nhận giấy tờ được Thừa phát lại quay phim, chụp hình đảm bảo tính chính xác, khách quan và trung thực. Vi bằng được đăng ký tại Sở Tư Pháp.nullVi bằng công chứng thừa phát lại là gì?www.thuaphatlaithuduc.vn › vi-bang-cong-chung-thua-phat-lai-la-gi-null

Chế định Thừa phát lại là gì?

Như vậy, chế định Thừa phát lại là công cụ giúp người dân tự xác lập chứng cứ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong giao dịch dân sự; cung cấp thêm cho người dân quyền lựa chọn nơi tổ chức thi hành án ngoài cơ quan thi hành án nhà nước một cách nhanh chóng, đúng pháp luật;là công cụ hữu hiệu để người dân bảo vệ ...nullKhai quát về chế định thừa phát lại - Cổng TTĐT Sở Tư Pháp Hà Tĩnhtuphap.hatinh.gov.vn › chi-tiet-tin-tuc › Khai-quat-ve-che-dinh-thua-phat-lainull