clinkz là gì - Nghĩa của từ clinkz

clinkz có nghĩa là

là một âm hộ với một tinh ranh.Từ âm vật kết hợp với tinh ranh để nó sẽ trở thành (cli) toris a (n) d dic (k) (z).

Thí dụ

Bạn có Clinkz.