Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng với quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực

Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng với quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực? (1) Số lượt tARN bằng số codon trên mARN? (2) Với 2 loại nucleotit A và G có thể tạo ra tối đa 8 lọại mã bộ 3 khác nhau. (3) Có 2 loại tARN vận chuyển axit amin kết thúc. (4) Số axit amin trong chuỗi polipeptit hoàn chỉnh bằng số lượt tARN. (5) Khi một riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN quá trình dịch mã dừng lại, mARN phân giải giải phóng các nucleotit vào môi trường nội bào.

A. 3

Show

B. 1

Đáp án chính xác

C. 2

D. 4

Xem lời giải

Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng với quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực? I. Số lượt tARN bằng số codon trên mARN. II. Với hai loại nuclêôtit A và G có thể tạo ra tối đa 8 loại mã bộ ba khác nhau. III. Có 2 loại tARN vận chuyển axit amin kết thúc. IV. Số axit amin trong chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh bằng số lượt tARN.

A. 2.

B. 1.

Đáp án chính xác

C. 3.

D. 4.

Xem lời giải

Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng với quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực: (1) Số lượt tARN bằng số codon trên m?

Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng với quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực:
(1) Số lượt tARN bằng số codon trên mARN.
(2) Với 2 loại nucleotit A và G có thể tạo ra tối đa 8 loại mã bộ ba khác nhau.
(3) Có 2 loại tARN vận chuyển axit amin kết thúc.
(4) Số axit amin trong chuỗi polipeptit hoàn chỉnh bằng số lượt tARN.
(5)Khi một riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN quá trình dịch mã dừng lại, mARN phân giải giải phóng các nucleotit vào môi trường nội bào.

Có bao nhiêu nhận định sau đây làđúngvới quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực:(1) Số lượt tARN bằng số codon trên mARN?(2) Với 2 loại nucleotit A và G có thể tạo ra tối đa 8 lọại mã bộ 3 khác nhau.(3) Có 2 loại tARN vận chuyển axit amin kết thúc.(4) Số axit amin trong chuỗi polipeptit hoàn chỉnh bằng số lượt tARN.(5) Khi một riboxom tiếp xúc với mă kết thúc trên mARN quá trinh dịch mã dừng lại, mARN phân giải giải phóng các nucleotit vào môi trường nội bào.

Có bao nhiêu nhận định sau đây làđúngvới quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực: (1) Số lượt tARN bằng số codon trên mARN?\ (2) Với 2 loại nucleotit A và G có thể tạo ra tối đa 8 lọại mã bộ 3 khác nhau. (3) Có 2 loại tARN vận chuyển axit amin kết thúc. (4) Số axit amin trong chuỗi polipeptit hoàn chỉnh bằng số lượt tARN. (5) Khi một riboxom tiếp xúc với mă kết thúc trên mARN quá trinh dịch mã dừng lại, mARN phân giải giải phóng các nucleotit vào môi trường nội bào.

A.

3

B.

1

C.

2

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1 saivì codon mã kết thúc không có tARN tiếp xúc 2 đúng, với 2 loại nuclêôtit có thể tạo ra 23= 8 loại mã bộ ba khác nhau 3 saikhông có axit amin kết thúc, 4 sai vìpolipeptit hoàn chỉnh bị cắt bỏ axit amin mở đầu nên số axit amin ít hơn số tARN 5 đúng

Vậy đáp án là B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Dịch mã – tổng hợp prôtêin - Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử (ADN-ARN- Prôtêin-Tính trạng) - Sinh học 12 - Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Có bao nhiêu nhận xét sau đúng đối với quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực? (1) Dịch mã diễn ra cùng thời điểm với quá trình phiên mã. (2) Ribôxôm di chuyển trên mARN theo chiều từ 5’ - 3'. (3) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung (A-T, G-X và ngược lại). (4) Xảy ra ở tế bào chất. (5) 1 phân tử mARN dịch mã tạo 1 loại chuỗi polipeptit. (6) Gồm quá trình hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polipeptit. (7) Trong quá trình dịch mã, tARN đóng vai trò như “người phiên dịch”.


Câu 1249 Vận dụng

Có bao nhiêu nhận xét sau đúng đối với quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực?

(1) Dịch mã diễn ra cùng thời điểm với quá trình phiên mã.

(2) Ribôxôm di chuyển trên mARN theo chiều từ 5’ - 3'.

(3) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung (A-T, G-X và ngược lại).

(4) Xảy ra ở tế bào chất.

(5) 1 phân tử mARN dịch mã tạo 1 loại chuỗi polipeptit.

(6) Gồm quá trình hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polipeptit.

(7) Trong quá trình dịch mã, tARN đóng vai trò như “người phiên dịch”.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dịch mã --- Xem chi tiết
...