Có bao nhiêu số chẵn gồm 6 chữ số khác nhau đôi một trong đó chữ số đầu tiên là số lẻ

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Có bao nhiêu số chẵn gồm 6 chữ số khác nhau đôi một trong đó chữ số đầu tiên là số lẻ

Gọi số cần tìm là $\overline{abcdef}$ $(a\ne 0, 0\le a,b,c,d,e,f\le 9, a,b,c,d,e,f\in \mathbb N)$
Vì số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau và số đầu tiên là số lẻ nên ta có:

$a$ có $5$ cách chọn số lẻ.

$f$ có $5$ cách chọn số chẵn

$b$ có $8$ cách chọn, $c$ có $7$ cách chọn, $d$ có $6$ cách, $e$ có $5$ cách.

Vậy theo quy tắc nhân ta có số số chẵn gồm 6 chữ số khác nhau, trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ là:

Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau trong đó có 2 so le nhau không cùng là số chẵn?

#2 Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau sao cho hai chữ số kề nhau không cùng là số lẻ? Dễ thấy rằng chỉ có tối đa là chữ số lẻ. Vậy trường hợp 1 có: 600 + 2400 = 3000 số thỏa mãn.

Có bao nhiêu so le gồm 6 chữ số khác nhau?

Áp dụng quy tắc nhân ta có 2520.4 = 10080 số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau được tạo thành.

Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là bao nhiêu?

16 tháng 10 2016 lúc 20:01. Số lớn nhât có 6 chữ số : 999999. Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau : 102345.

Từ các số 1 2 3 4 5 6 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số?

= 576 số. Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần! Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau trong đó các chữ số 1, 2, 3 luôn có mặt và đứng cạnh nhau?