Công thức phân tử của buta-1 3-đien là

Đáp án C


CTCT của buta-1,3-đien là CH2=CH-CH=CH2 → CTPT của buta-1,3-đien là C4H6.

CTCT của isopren là CH2=C(CH3)C-CH=CH2 → CTPT của isopren là C5H8

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là


A.

B.

C.

D.

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

Công thức tổng quát của ankađien là

Tên gọi nào sau đây ứng với công thức cấu tạo : CH2=C(CH3)-CH=CH2 ?

Công thức phân tử của buta-1,3-đien và penta-1,4-đien lần lượt là

Ankađien nào sau đây có đồng phân hình học ?

Hợp chất hexa-2,4-đien có bao nhiêu đồng phân hình học ?

Có bao nhiêu ankađien có công thức phân tử C4H6 ?

Có bao nhiêu ankađien liên hợp có phân tử khối là 68 ?

Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là

Khi trùng hợp isopren, ta có thể thu được bao nhiêu kiểu mắt xích ?

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl...

Câu hỏi: Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

A. C4H6 và C5H10.

B. C4H4 và C5H8.

C. C4H6 và C5H8.

D. C4H8 và C5H10.

Đáp án

C

- Hướng dẫn giải

Đáp án C

CTCT của buta-1,3-đien là CH2=CH-CH=CH2 → CTPT của buta-1,3-đien là C4H6.

CTCT của isopren là CH2=C(CH3)C-CH=CH2 → CTPT của isopren là C5H8

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Ankađien cơ bản cực hay có lời giải !!

Lớp 11 Hoá học Lớp 11 - Hoá học

Đáp án C

CTCT của buta-1,3-đien là CH2=CH-CH=CH2 → CTPT của buta-1,3-đien là C4H6.

CTCT của isopren là CH2=C(CH3)C-CH=CH2 → CTPT của isopren là C5H8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Công thức phân tử của buta-1 3-đien là