counterrevolutionary là gì - Nghĩa của từ counterrevolutionary

counterrevolutionary có nghĩa là

Những gì ai đó là kêu gọi một đất nước cộng sản khi họ thể hiện dấu hiệu nhỏ nhất của bất đồng quan điểm.

Ví dụ

Người đó đã cố gắng bắt đầu thỉnh nguyệnTrung Quốc .... phản công!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết counterrevolutionary là gì - Nghĩa của từ counterrevolutionary