daddy’s cam whore là gì - Nghĩa của từ daddy’s cam whore

daddy’s cam whore có nghĩa là

Daddy's Cam Whore: là một người là một con điếm cơ bản với việc thêm vào thực tế trong việc họ đang ở trong mối quan hệ DDLG và họ có xu hướng làm điều đó cho có "Daddy"

Ví dụ

Cô ấy là một con cha như vậy CAM WHORE