Dân cư trên thế giới tập trung đông ở đâu

Dân cư thế giới thường tập trung đông đúc ở khu vực địa hình đồng bằng vì


Câu 48517 Thông hiểu
Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ đặc điểm địa hình vùng đồng bằng.

Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới. --- Xem chi tiết
...