dark jedi là gì - Nghĩa của từ dark jedi

dark jedi có nghĩa là

Đó là một Jedi đã chuyển sang Mặt tối trước hoặc sau hoàn thành đào tạo Jedi của mình.Anh ta thực sự có thể không bao giờ trở thành một Chúa tể thực sự.

Ví dụ

Darth Vader là một Jedi đen, không phải là một Sith.

dark jedi có nghĩa là

người nghĩ anh ấy pwns khi trong thực tế anh ấy không.

Ví dụ

Darth Vader là một Jedi đen, không phải là một Sith. người nghĩ anh ấy pwns khi trong thực tế anh ấy không.