Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

  X, Y, Z là 3 este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó X, Y đều đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được F chỉ chứa 2 muối có tỷ lệ số mol 1 : 1 và hỗn hợp 2 ancol đều no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp 2 ancol này qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2, 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ trong E là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

  Hòa tan hết 8,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, FexOy, Mg(OH)2 và MgCO3 vào dung dịch chứa 0,19 mol H2SO4 (loãng) và 0,04 mol KNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa 25,18 gam các muối sunfat trung hòa và 2,24 gam hỗn hợp khí X gồm NO, CO2 và H2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 10,81 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết 8,18 gam X trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,11 mol hỗn hợp khí T có tỉ khối so với H2 là 74/11. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị gần nhất của m là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là


Xem thêm »

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

 • Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

  Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây:

  Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là


Xem thêm »

Chào em..
Chỗ này là dạng kiến thức tổng quát bắt buộc phải biết và nhớ nha em.. Xeton là hợp chất có nhóm carbonyl, nên hóa tính có phần giống như andehit. Xeton chỉ khác ở chỗ sau đây: không tác dụng với dung dịch KMnO4 (ngay cả khi đun nóng) và dung dịch Brom. Lưu ý, dung dịch Brom, chứ không phải Brom khan em nhé.. Vì Xeton sẽ tác dụng được với Brom khan, thường tài liệu sẽ ghi là Br2/CCl4, theo phương trình CH3COCH3 + Br2 -> CH3COCH2Br + HBr (Br2 trong CCl4, xúc tác CH3COOH).Nên chỉ có 2 chất tác dụng được với axeton, là HCN (tạo thành xyanhydrin) và H2 (tạo ancol bậc 2).

Ngoài ra, bổ sung luôn cho em là andehit và cả xeton có thể tham gia phản ứng cộng với NaHSO3 (natri hidrosunfit, hoặc natri bisunfit). Ngoài ra, có thể xảy ra phản ứng ở gốc hydrocarbon tương tự như hydrocarbon.

Cho hiđrocacbon thơm :

Đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là

Tên gọi của của hiđrocacbon trên là:

A + 4H2 $\xrightarrow{{Ni,\,p,\,{t^o}}}$ etylxiclohexan. Cấu tạo của A là :

Stiren không phản ứng được với chất nào sau đây ?

Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là :

Đốt X thu được ${m_{C{O_2}}}:\,\,{m_{{H_2}O}}\,\, = \,\,44\,\,:\,\,9$ . Biết X làm mất màu dung dịch brom. X là :

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng?

A. benzen

B. toluen

C.Stiren

D. metan

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.