Đề bài - bài 2 trang 130 sgk hóa học 10 nâng cao

Hiđro clorua là chất khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí 1,26 lần, rất độc.

Đề bài

Hãy nêu tính chất vật lí của hiđro clorua.

Lời giải chi tiết

Hiđro clorua là chất khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí 1,26 lần, rất độc.

Hiđro clorua tan nhiều trong nước tạo dung dịch axit.