Đề bài - bài 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1

Lũy thừa bậc \(n\) của \(a\) là tích của \(n\) thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng \(a\): \({a^n} = \underbrace {a.a.\,....a}_\text{n thừa số}\,\,\,\,\left( {n \ne 0} \right)\)

Đề bài

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

a) \(5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5\);

b) \(6 . 6 . 6 . 3 . 2\);

c) \(2 . 2 . 2 . 3 . 3\);

d) \(100 . 10 . 10 . 10\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lũy thừa bậc \(n\) của \(a\) là tích của \(n\) thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng \(a\): \({a^n} = \underbrace {a.a.\,....a}_\text{n thừa số}\,\,\,\,\left( {n \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) \(5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = {5^6}\)

b) \(6 . 6 . 6 . 3 . 2 = 6. 6. 6. 6 = {6^4}\)

c) \( 2 . 2 . 2 . 3 . 3 = {2^3}{.3^2}\)

d) \(100 . 10 . 10 . 10 = (10. 10). 10. 10. 10 = {10^5}\)

Hoặc\(100 . 10 . 10 . 10 =100.10^3\)\(=10^2.10^3=10^{2+3}=10^5\)