Đề bài - câu 3 trang 213 sgk sinh học 12 nâng cao

Quần thể là nhóm cá thể của một loài, phần bố trong vùng phân bố của loài vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh ra các thế hệ mới hữu thụ, kể cả các loài sinh sản vô tính hay trinh sản.

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

A. Ếch và nòng nọc của nó trong ao.

B. Cá rô đồng và cá săn sắt trong ao.

C. Cây trong vườn.

D. Cỏ ven bờ hồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quần thể là nhóm cá thể của một loài, phần bố trong vùng phân bố của loài vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh ra các thế hệ mới hữu thụ, kể cả các loài sinh sản vô tính hay trinh sản.

Lời giải chi tiết

Đáp án A. Ếch và nòng nọc của nó trong ao là một quần thể.

B sai vì cá rô và cá săn sắt là khác loài

C sai vì cây trong vườn có nhiều loài khác nhau

D cũng tương tự.