Đề bài - hoạt động 3 trang 60 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

Cho đơn thức \(3{x^5}{y^8}z\) , hãy điền vào bảng sau :

Đề bài

Cho đơn thức \(3{x^5}{y^8}z\) , hãy điền vào bảng sau :

Lời giải chi tiết

Biến

x

y

z

Số mũ

5

8

1