Đề thi toán tiếng anh lớp 5 vòng 7 năm 2024

 • 1. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 1 ĐỀ ÔN THI MỚI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 ĐỀ ÔN THI MỚI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 5 VÀ 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR: VÒNG 1 – PHẦN ĐỀ Bài 1: SẮP XẾP ……… Cung cấp bộ Đề ôn thi TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC TOÁN – VIOLYMPIC TV từ lớp 1 đến lớp 7 (có nhiều mã đề và đáp án). Tư vấn và đặt mua tài liệu trực tiếp Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) - 0919.281.916 (Thầy Thích). Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu!
 • 2. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 2 Bài thi số 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI Câu 1: What is the largest number, which when divided by 15 has quotient equal to remainder? Answer: ……… Câu 2: How many fractions have denominator of 12 and less than ? a/ 9 b/ 8 c/ 10 d/ 13 Câu 3: Which of the following fractions is a simple fraction? a/ b/ c/ d/ Câu 4: There are some cakes on the table, Michale eats cakes, Martin eats cakes, Thomas eats cakes. At least, how many cakes are there on the table? a/ 6 cakes b/ 5 cakes c/ 4 cakes d/ 7 cakes Câu 5: Fill number in the blank Câu 6: Joe worked on his wood working project for of an hour Monday evening. Tuesday evening, he worked for of an hour. Wednesday evening, he worked for of an hour. Thursday he worked for of an hour. Which day did he work shortest? a/ Monday b/ Tuesday c/ Thursday d/ Wednesday Câu 7: The perimeter of a rectangle is 28cm. If side of the rectangle are natural numbers (in centimeters), find the maximum value of the area of the rectangle. Answer: ………square centimeters. Câu 8: There are 18 dishes on the menu and of them have beef. How many dishes on the menu have beef in them? a/ 10 dishes b/ 9 dishes c/ 6 dishes d/ 15 dishes Câu 9: An elementary school has 12 classes, each class has an average of 25 students. How many students does that elementary school have? a/ 250 students b/ 200 students c/ 350 students d/ 300 students Câu 10: Jenny owns 49 sports posters. of them are small posters. are medium posters. The rest are large posters. How many are large posters? a/ 12 posters b/ 14 posters c/ 15 posters d/ 28 posters
 • 3. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 3 Câu 11: Given b – c + a = 48 If a = 26 and b = 45 then c = ….. Câu 12: Find x: a/ b/ c/ d/ Câu 13: Which choice best shows a/ b/ c/ d/ Câu 14: The average of A and B is 15. The average of B and C is 28. The average of C and A is 26. Find the average of A, B and C. a/ 24 b/ 25 c/ 23 d/ 26 Câu 15: There are 45 dolphins in the aquarium. are fully trained. 10 are in training. The rest will be trained in the spring. How many dolphins will be trained in the spring? a/ 14 dolphins b/ 6 dolphins c/ 10 dolphins d/ 8 dolphins Câu 16: The perimeter of a square sheet is 48cm. How many pieces of 2cm square can be made from it? a/ 24 pieces b/ 36 pieces c/ 12 pieces d/ 48 pieces Câu 17: The value of the expression A = is a/ b/ c/ d/ Câu 18: Which of the following fractions is smallest? a/ b/ c/ d/ Câu 19: What is the next number of this sequence: 85, 81, 77, 73, ___? Câu 20: A square and a rhombus have equal perimeters. One side of the rhombus is 9cm. The area of the square is ……..cm2 Câu 21: The average of A and B is 36. The average of B and C is 41. The average of C and A is 28. Find the average of A, B and C. a/ 34 b/ 35 c/ 37 d/ 38 Câu 22: How many fractions have numerator of 8 and greater than A / 35 b/ 32 c/ 8 d/ 9 Câu 23: There are 20 dishes on the menu and of them have beef. How many dishes on the menu have beef in them? a/ 15 dishes b/ 4 dishes c/ 3 dishes d/ 5 dishes
 • 4. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 4 Câu 24: There are 40 dolphins in the aquarium. are fully trained. 6 are in training. The rest will be trained in the spring. How many dolphins will be trained in the spring? a/ 24 dolphins b/ 16 dolphins c/ 22 dolphins d/ 18 dolphins Câu 25: The perimeter of a rectangle is 16cm. If side of the rectangle are natural numbers (in centimeters), find the maximum value of the area of the rectangle. Answer: ………square centimeters. ……… Cung cấp bộ Đề ôn thi TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC TOÁN – VIOLYMPIC TV từ lớp 1 đến lớp 7 (có nhiều mã đề và đáp án). Tư vấn và đặt mua tài liệu trực tiếp Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) - 0919.281.916 (Thầy Thích). Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu! Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp: BÀI THI SỐ 3 - LEO DỐC Câu 1: Find the largest fraction with sum of the numerator and denominator equal to 15. Answer: ……. (write your answer as a fraction a/b) Câu 2: Refer to the bar graph, how wide is the smallest flower? a/ Water Lily b/ 10 inches c/ 18 inches d/ Magnolia Câu 3: Fill number in the blank:
 • 5. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 5 Câu 4: A parallelogram has the sum of the lengths of two adjacent sides equal to 42cm. Then, the perimeter of that parallelogram is ……..cm Câu 5: Which choice best shows ? a/ b/ c/ d/ Câu 6: Fill number in the blank: 200 centuries = ……years Câu 7: Fill number in the blank: Câu 8: Find x: a/ b/ c/ d/ Câu 9: Fill number in the blank: ……centuries = 3000 years Câu 10: The average of 15 and 27 is: …. Câu 11: Which of the following numbers is divisible by both 4 and 5? a/ 3204 b/ 1245 c/ 5480 d/ 5730 Câu 12: The average of 28 and 54 is ……… Câu 13: Given the expression A = 1024 + a. For which of the following values of a, then the expression A divisible by 5? a/ a = 305 b/ a = 400 c/ a = 72 d/ a = 216 ……… Cung cấp bộ Đề ôn thi TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC TOÁN – VIOLYMPIC TV từ lớp 1 đến lớp 7 (có nhiều mã đề và đáp án). Tư vấn và đặt mua tài liệu trực tiếp Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) - 0919.281.916 (Thầy Thích). Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu! Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp: Câu 67: Out of 300 cell phone owners, use their phone for text messaging, prefer playing games, and the remaining owners prefer talking pictures. How many owners for text messaging or taking pictures? a/ 200 owners b/ 120 owners c/ 110 owners d/ 190 owners
 • 6. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 6 Câu 68: A parallelogram has the sum of the lengths of two adjacent sides equal to 36cm. Then, the perimeter of that parallelogram is ……..cm Câu 69: This year the son is 7 years old, the father is 43 years old. In how many years will the father be five times as old as his son? a/ 4 years b/ 2 years c/ 3 years d/ 5 years Câu 70: Which of the following fractions is a simple fraction? a/ b/ c/ d/ Câu 71: If x = 8, then a/ b/ c/ d/ Câu 72: Which of the following number is divisible by both 2, 3 and 5? a/ 6924 b/ 3560 c/ 3050 d/ 2580 Câu 73: Find x: a/ b/ c/ d/ Câu 74: The value of the expression: A = is a/ b/ c/ d/ Câu 75: The area of the figure below is ………..in2 . ……… Cung cấp bộ Đề ôn thi TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC TOÁN – VIOLYMPIC TV từ lớp 1 đến lớp 7 (có nhiều mã đề và đáp án). Tư vấn và đặt mua tài liệu trực tiếp Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) - 0919.281.916 (Thầy Thích). Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu! Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp:
 • 7. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 7 ĐỀ ÔN THI MỚI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 ĐỀ ÔN THI MỚI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 5 VÀ 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR: HƯỚNG DẪN GIẢI VÒNG 1 Bài 1: SẮP XẾP ….. Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đặt mua tài liệu ôn Violympic vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) Bài thi số 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI Câu 1: What is the largest number, which when divided by 15 has quotient equal to remainder?
 • 8. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 8 Tìm số lớn nhất, mà khi chia số đó cho 15 được thương bằng số dư Hướng dẫn Số chia là 15 thì số dư lớn nhất là 14. Suy ra số chia và thương lớn nhất là 14. Số cần tìm là: 15 × 14 + 14 = 224 Answer: 224 Câu 2: How many fractions have denominator of 12 and less than ? Có bao nhiêu phân số có mẫu số là 12 và nhỏ hơn ? a/ 9 b/ 8 c/ 10 d/ 13 Hướng dẫn: Ta có: Các phân số thỏa mãn là các phân số có mẫu số là 12 và tử số nhỏ hơn 9. Các tử số thỏa mãn là: 0; 1; 2; 3; …; 8. Vậy có 9 phân số thỏa mãn. Câu 3: Which of the following fractions is a simple fraction? Phân số nào dưới đây là phân số tối giản? a/ b/ c/ d/ Câu 4: There are some cakes on the table, Michale eats cakes, Martin eats cakes, Thomas eats cakes. At least, how many cakes are there on the table? Có một số bánh trên bàn, Michale ăn cái bánh, Martin ăn cái bánh, Thomas ăn cái bánh. Hỏi ít nhất trên bàn phải có bao nhiêu cái bánh? a/ 6 cakes b/ 5 cakes c/ 4 cakes d/ 7 cakes Hướng dẫn Ba bạn đã ăn số bánh là: (cái bánh) Ta có: suy ra trên bàn có nhiều hơn 3 cái bánh. Vậy trên bàn có ít nhất 4 cái bánh. Câu 5: Fill number in the blank Điền số vào chỗ trống: Hướng dẫn: …. = 27 : 9 × 4 = 12
 • 9. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 9 Answer: 12 Câu 6: Joe worked on his wood working project for of an hour Monday evening. Tuesday evening, he worked for of an hour. Wednesday evening, he worked for of an hour. Thursday he worked for of an hour. Which day did he work shortest? Joe đã làm việc cho dự án làm gỗ của mình trong giờ vào buổi tối thứ Hai. Tối thứ Ba, anh ấy làm việc giờ. Tối thứ Tư, anh ấy làm việc giờ. Thứ năm, anh ấy làm việc giờ. Ngày nào anh ấy làm việc ngắn nhất? a/ Monday b/ Tuesday c/ Thursday d/ Wednesday Hướng dẫn Vì nên thứ tư anh ấy làm việc ngắn nhất. Câu 7: The perimeter of a rectangle is 28cm. If side of the rectangle are natural numbers (in centimeters), find the maximum value of the area of the rectangle. Chu vi của một hình chữ nhật là 28cm. Nếu cạnh của hình chữ nhật là một số tự nhiên tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật. Hướng dẫn Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông là hình có diện tích lớn nhất. Cạnh hình vuông là: 28: 4 = 7 (cm) Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật là: 7 × 7 = 49 (cm2) Answer: 49 Câu 8: There are 18 dishes on the menu and of them have beef. How many dishes on the menu have beef in them? Thực đơn có 18 món và trong số đó có thịt bò. Có bao nhiêu món ăn trong thực đơn có thịt bò? a/ 10 dishes b/ 9 dishes c/ 6 dishes d/ 15 dishes Hướng dẫn Số món ăn trong thực đơn có thịt bò là: 18 × = 6 (món) Câu 9: An elementary school has 12 classes, each class has an average of 25 students. How many students does that elementary school have? Một trường sơ cấp có 15 lớp, trung bình mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường sơ cấp có bao nhiêu học sinh?
 • 10. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 10 a/ 250 students b/ 200 students c/ 350 students d/ 300 students Hướng dẫn Trường sơ cấp có số học sinh là: 25 × 12 = 300 (học sinh) Câu 10: Jenny owns 49 sports posters. of them are small posters. are medium posters. The rest are large posters. How many are large posters? Jenny sở hữu 49 tấm áp phích thể thao. trong số đó là những tấm áp phích nhỏ. là các áp phích trung bình. Phần còn lại là những tấm áp phích lớn. Có bao nhiêu áp phích lớn? a/ 12 posters b/ 14 posters c/ 15 posters d/ 28 posters Hướng dẫn Số tấm áp phích nhỏ là: 49 = 7 (tấm) Số tấm áp phích trung bình là: 49 = 14 (tấm) Số tấm áp phích lớn là: 49 – 7 – 14 = 28 (tấm) Câu 11: Given b – c + a = 48 If a = 26 and b = 45 then c = ….. Cho: b – c + a = 48. Nếu a = 26 và b = 45 thì c = 45 + 26 – 48 = 23 Answer: 23 Câu 12: Find x: a/ b/ c/ d/ Câu 13: Which choice best shows Lựa chọn nào thể hiện tốt nhất ? a/ b/ c/ d/ Câu 14: The average of A and B is 15. The average of B and C is 28. The average of C and A is 26. Find the average of A, B and C. Trung bình cộng của A và B là 15. Trung bình cộng của B và C là 28. Trung bình cộng của C và A là 26. Tìm trung bình cộng của A, B và C. a/ 24 b/ 25 c/ 23 d/ 26 Hướng dẫn Trung bình cộng của A, B và C là: (15 + 28 + 26) : 3 = 23
 • 11. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 11 Câu 15: There are 45 dolphins in the aquarium. are fully trained. 10 are in training. The rest will be trained in the spring. How many dolphins will be trained in the spring? Có 45 con cá heo trong bể cá. được đào tạo đầy đủ. 10 người đang được đào tạo. Những người còn lại sẽ được đào tạo vào mùa xuân. Có bao nhiêu con cá heo sẽ được huấn luyện vào mùa xuân? a/ 14 dolphins b/ 6 dolphins c/ 10 dolphins d/ 8 dolphins Hướng dẫn Số cá heo được đào tạo đầy đủ là: 45 (con) Số con sẽ được huấn luyện vào mùa xuân là: 45 – 27 – 10 = 8 (con) Câu 16: The perimeter of a square sheet is 48cm. How many pieces of 2cm square can be made from it? Chu vi của một tờ giấy hình vuông là 48cm. Có thể tạo ra bao nhiêu mảnh hình vuông cạnh 2cm? a/ 24 pieces b/ 36 pieces c/ 12 pieces d/ 48 pieces Hướng dẫn Cạnh hình vuông dài là: 48 : 4 = 12 (cm) 1 cạnh hình vuông gồm số mảnh là: 12 : 2 = 6 (mảnh) Số mảnh có thể tạo ra là: 6 6 = 36 (mảnh) Câu 17: The value of the expression A = is Giá trị của biểu thức A = a/ b/ c/ d/ Câu 18: Which of the following fractions is smallest? Phân số nào dưới đây là nhỏ nhất? a/ b/ c/ d/ Hướng dẫn Vì 6 < 7 < 8 < 9 nên Vậy là phân số nhỏ nhất. Câu 19: What is the next number of this sequence: 85, 81, 77, 73, ___? Số nào tiếp theo trong dãy này: 85, 81, 77, 73, ___? Hướng dẫn
 • 12. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 12 Quy luật: Mỗi số kể từ số thứ hai trở đi bằng số trước nó trừ đi 4. Số tiếp theo là: 73 – 4 = 69 Answer: 69 Câu 20: A square and a rhombus have equal perimeters. One side of the rhombus is 9cm. The area of the square is ……..cm2 Một hình vuông và 1 hình thoi có cùng chu vi. Một cạnh của hình thoi là 9cm. Diện tích của hình vuông là …………..cm2 . Hướng dẫn Hình vuông và hình thoi có cùng chu vi suy ra cạnh hình vuông bằng cạnh hình thoi và bằng 9cm. Diện tích hình vuông là: 9 × 9 = 81 (cm2 ) Answer: 81 Câu 21: The average of A and B is 36. The average of B and C is 41. The average of C and A is 28. Find the average of A, B and C. Trung bình cộng của A và B là 36. Trung bình cộng của B và C là 41. Trung bình cộng của C và A là 28. Tìm trung bình cộng của A, B và C. a/ 34 b/ 35 c/ 37 d/ 38 Hướng dẫn Trung bình cộng của A, B và C là: (36 + 41 + 28) : 3 = 35 Câu 22: How many fractions have numerator of 8 and greater than Có bao nhiêu phân số có tử số bằng 8 và lớn hơn ? A / 35 b/ 32 c/ 8 d/ 9 Hướng dẫn Ta có: Các phân số lớn hơn mà có tử số là 8 thì mẫu số là: 1; 2; 3; …; 35. Vậy có 35 phân số thỏa mãn. Câu 23: There are 20 dishes on the menu and of them have beef. How many dishes on the menu have beef in them? Thực đơn có 20 món và trong số đó có thịt bò. Có bao nhiêu món ăn trong thực đơn có thịt bò? a/ 15 dishes b/ 4 dishes c/ 3 dishes d/ 5 dishes Hướng dẫn
 • 13. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 13 Số món ăn trong thực đơn có thịt bò là: 20 × = 5 (món) Câu 24: There are 40 dolphins in the aquarium. are fully trained. 6 are in training. The rest will be trained in the spring. How many dolphins will be trained in the spring? Có 40 con cá heo trong bể cá. được đào tạo đầy đủ. 6 người đang được đào tạo. Những người còn lại sẽ được đào tạo vào mùa xuân. Có bao nhiêu con cá heo sẽ được huấn luyện vào mùa xuân? a/ 24 dolphins b/ 16 dolphins c/ 22 dolphins d/ 18 dolphins Hướng dẫn Số cá heo được đào tạo đầy đủ là: 40 (con) Số còn được huấn luyện vào mùa xuân là: 40 – 16 – 6 = 18 (con) Câu 25: The perimeter of a rectangle is 16cm. If side of the rectangle are natural numbers (incentimeters), find the maximum value of the area of the rectangle. Chu vi của một hình chữ nhật là 36cm. Nếu cạnh của hình chữ nhật là một số tự nhiên tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật. Hướng dẫn Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông là hình có diện tích lớn nhất. Cạnh hình vuông là: 16 : 4 = 4 (cm) Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật là: 4 × 4 = 16 (cm2) Answer: 16 ……… Cung cấp bộ Đề ôn thi TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC TOÁN – VIOLYMPIC TV từ lớp 1 đến lớp 7 (có nhiều mã đề và đáp án). Tư vấn và đặt mua tài liệu trực tiếp Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) - 0919.281.916 (Thầy Thích). Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu! Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp: BÀI THI SỐ 3 - LEO DỐC Câu 1: Find the largest fraction with sum of the numerator and denominator equal to 15. Tìm phân số lớn nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 15.
 • 14. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 14 Answer: ……. (write your answer as a fraction a/b) Hướng dẫn Phân số lớn nhất khi tử số lớn nhất và mẫu số lớn nhất có thể. Mẫu số nhỏ nhất = 1, Tử số lớn nhất = 15 – 1 = 14 Phân số cần tìm là: Answer: 14/1 Câu 2: Refer to the bar graph, how wide is the smallest flower? Tham khảo biểu đồ hình cột, chiều rộng của bông hoa ngắn nhất là bao nhiêu? a/ Water Lily b/ 10 inches c/ 18 inches d/ Magnolia Câu 3: Fill number in the blank: Điền số vào chỗ trống: Hướng dẫn …. = 64 : 8 × 1 = 8 × 1 = 8 Answer: 8 Câu 4: A parallelogram has the sum of the lengths of two adjacent sides equal to 42cm. Then, the perimeter of that parallelogram is ……..cm Một hình bình hành có tổng độ dài hai cạnh kề bằng 42cm. Khi đó, chu vi hình bình hành đó là …… ..cm. Hướng dẫn Chu vi hình bình hành là: 42 × 2 = 84 (cm) Answer: 84 Câu 5: Which choice best shows ? Lựa chọn nào thể hiện tốt nhất ?
 • 15. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 15 a/ b/ c/ d/ Câu 6: Fill number in the blank: Điền số vào chỗ trống: 200 centuries 200 thế kỉ = ……years năm Answer: 20000 Câu 7: Fill number in the blank: Điền số vào chỗ trống: Hướng dẫn … = 28 × 60 : 42 = 40 Answer: 40 Câu 8: Find x: Tìm x: a/ b/ c/ d/ Câu 9: Fill number in the blank: Điền số vào chỗ trống: ……centuries thế kỉ = 3000 years năm Answer: 30 Câu 10: The average of 15 and 27 numbers is: …. Trung bình cộng của tất cả các số chẵn có 1 chữ số là: (15 + 27) : 2 = 21 Answer: 21 Câu 11: Which of the following numbers is divisible by both 3 and 5? Số nào dưới đây chia hết cho cả 3 và 5? a/ 3204 b/ 1245 c/ 5480 d/ 5730 Hướng dẫn: Số chia hết cho cả 4 và 5 thì tận cùng bằng 0 và hai chữ số tận cùng phải chia hết cho . Vậy chọn c. Câu 12: The average of 28 and 54 is ……… Trung bình cộng của 28 và 54 là: (28 + 54) : 22 = 41 Answer: 41 Câu 13: Given the expression A = 1024 + a. For which of the following values of a, then the expression A divisible by 5? Cho biểu thức A = 1024 + a. Giá trị nào của a dưới đây để biểu thức A chia hết cho 5?
 • 16. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 16 a/ a = 305 b/ a = 400 c/ a = 72 d/ a = 216 Hướng dẫn Để A chia hết cho 5 thì A phải có tận cùng bằng 0 hoặc 5 suy ra a phải có tận cùng bằng 1 hoặc 6. Vậy a = 216 Câu 14: A square and a rhombus have equal perimeters. One side of the rhombus is 8cm. The area of the square is ……..cm2 Một hình vuông và 1 hình thoi có cùng chu vi. Một cạnh của hình thoi là 8cm. Diện tích của hình vuông là …………..cm2 . Hướng dẫn Hình vuông và hình thoi có cùng chu vi suy ra cạnh hình vuông bằng cạnh hình thoi và bằng 8cm. Diện tích hình vuông là: 8 × 8 = 64 (cm2 ) Answer: 64 Câu 15: Jenny owns 40 sports posters. of them are small posters. are medium posters. The rest are large posters. How many are large posters? Jenny sở hữu 40 tấm áp phích thể thao. trong số đó là những tấm áp phích nhỏ. là các áp phích trung bình. Phần còn lại là những tấm áp phích lớn. Có bao nhiêu áp phích lớn? a/ 25 posters b/ 21 posters c/ 15 posters d/ 17 posters Hướng dẫn Số tấm áp phích nhỏ là: 40 = 8 (tấm) Số tấm áp phích trung bình là: 40 = 15 (tấm) Số tấm áp phích lớn là: 40 – 8 – 15 = 17 (tấm) ……… Cung cấp bộ Đề ôn thi TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC TOÁN – VIOLYMPIC TV từ lớp 1 đến lớp 7 (có nhiều mã đề và đáp án). Tư vấn và đặt mua tài liệu trực tiếp Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) - 0919.281.916 (Thầy Thích). Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu! Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp:
 • 17. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 17 Câu 61: Given two consecutive even numbers a, b such that Then a = … Cho hai số chẵn liên tiếp a, b biết rằng . Thì a = …. Hướng dẫn: Vậy a = 4 Answer: 4 Câu 62: A rhombus has the sum of the length of two diagonals is 33cm and the difference between two diagonals is 5cm. The area of this rhombus is …. cm2 . Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 33cm và hiệu giữa hai đường chéo là 5cm. Diện tích của hình thoi này là…. cm2 . Hướng dẫn Độ dài đường chéo lớn là: (33 + 5) : 2 = 19 (cm) Độ dài đường chéo nhỏ là: 19 – 5 = 14 (cm) Diện tích hình thoi đó là: 19 × 14 : 2 = 133 (cm2 ) Answer: 133 Câu 63: The sum of two numbers is 82 and their difference is 16. The smaller number is …….. Tổng của hai số là 82 và hiệu của chúng là 16. Số bé là: ……. Hướng dẫn Số bé là: (82 – 16) : 2 = 33 Answer: 33. Câu 64: A square and a rhombus have equal perimeters. One side of the rhombus is 8cm. The area of the square is ……..cm2 Một hình vuông và 1 hình thoi có cùng chu vi. Một cạnh của hình thoi là 8cm. Diện tích của hình vuông là …………..cm2 . Hướng dẫn Hình vuông và hình thoi có cùng chu vi suy ra cạnh hình vuông bằng cạnh hình thoi và bằng 8cm. Diện tích hình vuông là: 8 × 8 = 64 (cm2 ) Answer: 64 Câu 65: Fill number in the blank Điền số vào chỗ trống: Hướng dẫn:
 • 18. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 18 … = 81 × 40 : 90 = 36 Answer: 36 Câu 66: Given the expression A = 286 × a. For which of the following values of a, then the expression A divisible by 5? Cho biểu thức A = 1264 × a. Giá trị nào dưới đây của a để biểu thức A chia hết cho 5? a/ a = 42 b/ a = 53 c/ a = 85 d/ a = 56 Hướng dẫn Để A chia hết cho 5 thì A phải có tận cùng bằng 0 hoặc 5 suy ra a phải có tận cùng bằng 0 hoặc 5. Vậy a = 85 Câu 67: Out of 300 cell phone owners, use their phone for text messaging, prefer playing games, and the remaining owners prefer talking pictures. How many owners for text messaging or taking pictures? Trong số 300 chủ sở hữu điện thoại di động, sử dụng điện thoại để nhắn tin văn bản, thích chơi game và chủ sở hữu còn lại thích nói chuyện bằng hình ảnh. Có bao nhiêu chủ sở hữu dùng để nhắn tin hoặc nói chuyện bằng hình ảnh? a/ 200 owners b/ 120 owners c/ 110 owners d/ 190 owners Hướng dẫn Số chủ sở hữu dùng để nhắn tin văn bản là: 300 = 140 (chủ sở hữu) Số chủ sở hữu dùng để chơi game là: (chủ sở hữu) Số chủ sở hữu dùng để nhắn tin hoặc nói chuyện bằng hình ảnh là: 300 – 140 – 50 = 110 (chủ sở hữu) ……… Cung cấp bộ Đề ôn thi TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC TOÁN – VIOLYMPIC TV từ lớp 1 đến lớp 7 (có nhiều mã đề và đáp án). Tư vấn và đặt mua tài liệu trực tiếp Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) - 0919.281.916 (Thầy Thích). Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu! Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp:
 • 19. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 19 Câu 68: A parallelogram has the sum of the lengths of two adjacent sides equal to 36cm. Then, the perimeter of that parallelogram is ……..cm Một hình bình hành có tổng độ dài hai cạnh kề bằng 36cm. Khi đó, chu vi hình bình hành đó là …… ..cm. Hướng dẫn Chu vi hình bình hành là: 36 × 2 = 72 (cm) Answer: 72 Câu 69: This year the son is 7 years old, the father is 43 years old. In how many years will the father be five times as old as his son? Năm nay con trai 7 tuổi, cha 43 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con? a/ 4 years b/ 2 years c/ 3 years d/ 5 years Hướng dẫn Cha hơn con số tuổi là: 43 – 7 = 36 (tuổi) Hiệu số tuổi không đổi theo thời gian nên khi cha gấp 5 lần tuổi con thì cha vẫn hơn con 36 tuổi. Ta có sơ đồ tuổi con và cha khi đó như sau: Con: || 36 tuổi Cha: |||||| Hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 1 = 4 (phần) Tuổi con khi đó là: 36 : 4 × 1 = 9 (tuổi) Vậy tuổi cha gấp 5 lần tuổi con sau số năm nữa là: 9 – 7 = 2 (năm) Câu 70: Which of the following fractions is a simple fraction? Phân số nào dưới đây là phân số tối giản? a/ b/ c/ d/ Câu 71: If x = 8, then a/ b/ c/ d/ Câu 72: Which of the following number is divisible by both 2, 3 and 5? Số nào dưới đây chia hết cho cả 2, 3 và 5? a/ 6924 b/ 3560 c/ 3050 d/ 2580 Hướng dẫn Số chia hết cho cả 2, 3 và 5 thì có chữ số hàng đơn vị bằng 0 và tổng các chữ số phải chia hết cho 3.
 • 20. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Tài liệu mới dùng ôn thi TNTV, VIOEDU, VIOLYMPIC lớp 5 năm 2023 – 2024 Đề ôn thi đặc biệt riêng cho Violympic Toán lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh – Quốc Gia năm 2023 – 2024 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 20 Câu 73: Find x: a/ b/ c/ d/ Câu 74: The value of the expression: A = is Giá trị của biểu thức A= a/ b/ c/ d/ Câu 75: The area of the figure below is diện tích của hình dưới là ………..in2 . Hướng dẫn Diện tích hình vuông lớn là: 30 × 30 = 900 (in2 ) Diện tích hình H1 là: 10 × 18 = 180 (in2) Diện tích hình cần tìm là: 900 – 180 = 720 (in2) Answer: 720 ……… Cung cấp bộ Đề ôn thi TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC TOÁN – VIOLYMPIC TV từ lớp 1 đến lớp 7 (có nhiều mã đề và đáp án). Tư vấn và đặt mua tài liệu trực tiếp Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) - 0919.281.916 (Thầy Thích). Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu! Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp: