Để trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M gia trị của V là

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi số mol H2SO4 theo công thức: nH2SO4 = VH2SO4 × CM H2SO4

Bước 2: Viết PTHH xảy ra, tính số mol NaOH theo số mol H2SO4

Bước 3: Tính VNaOH = nNaOH : CM NaOH = ?

Lời giải chi tiết:

200 ml = 0,2 [lít] ⟹ nH2SO4 = VH2SO4 × CM H2SO4 = 0,2 × 1,5 = 0,3 [mol]

PTHH: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Theo PTHH: nNaOH = 2nH2SO4 = 2.0,3 = 0,6 [mol]

⟹ VNaOH = nNaOH : CM NaOH = 0,6 : 1,0 = 0,6 [lít] = 600 [ml]

⟹ V = 600 ml

Đáp án A

Để trung hòa 100 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M. Giá trị của V là A. 200. B. 150. C. 50. D. 100.

Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H 2 S O 4 10%. Khối lượng dung dịch H 2 S O 4   cần dùng là:

A . 98 g

B. 89 g

C. 9,8 g

D.8,9 g

Trung hòa 300 ml dung dịch H 2 S O 4 1,5M bằng dung dịch NaOH 40% Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là

A. 90 gam

B. 100 gam

C. 180 gam

D. 117 gam

Trung hoà 20 ml dung dịch  H 2 SO 4  1M bằng dung dịch NaOH 20%. Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng.

Những câu hỏi liên quan

Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H 2 S O 4 10%. Khối lượng dung dịch H 2 S O 4   cần dùng là:

A . 98 g

B. 89 g

C. 9,8 g

D.8,9 g

Trung hoà 20 ml dung dịch  H 2 SO 4  1M bằng dung dịch NaOH 20%. Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng.

Trung hòa 300 ml dung dịch H 2 S O 4 1,5M bằng dung dịch NaOH 40% Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là

A. 90 gam

B. 100 gam

C. 180 gam

D. 117 gam

Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4  1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là:


A.

B.

C.

D.

Đáp án: Đáp án B

Giải thích các bước giải:

nH2SO4 = VH2SO4.CM = 0,1.1 = 0,1 [mol]

nNaOH = VNaOH.CM = V [mol]

PTHH: H2SO4 + 2NaOH ----> Na2SO4 + 2H2O

0,1 -----> 0,2 [mol]

Theo PTHH: nNaOH = 2nH2SO4 = 2.0,1 = 0,2 [mol]

=> V = 0,2 [lít] = 200 [ml]

Đáp án B

Có những bazơ sau: NaOH, Cu[OH]2, Ba[OH]2, Al[OH]3, Fe[OH]2.

Để nhận biết các dung dịch sau: H2SO4, NaOH, HCl, người ta dùng

Trung hòa 300 ml dung dịch H2SO4 1,5M bằng dung dịch NaOH 40%

Phản ứng hoá học nào sau đây tạo ra oxit bazơ ?

Cho các chất dưới đây, dãy chất nào toàn là dung dịch kiềm?

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Nhiệt phân sắt [III] hiđroxit thu được sản phẩm là:

Hiện tượng khi nhúng quỳ tím vào dung dịch NaOH là:

Bazơ nào bị nhiệt phân hủy ?

Có những bazơ: NaOH, Al[OH]3, Zn[OH]2, KOH. Nhóm bazơ làm quỳ hóa xanh là:

Video liên quan

Đáp án:n/aoh=2.0.2=0.4mol

2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H20

0.4 0,2

V=n/Cm=0.2/2=0,1l=100ml

Giải thích các bước giải:

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Để trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M gia trị của V là

 • thuhue05102003
 • Để trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M gia trị của V là
 • 28/08/2019

 • Để trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M gia trị của V là
  Cảm ơn 5


Để trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M gia trị của V là

 • lecongquochuy
 • Để trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M gia trị của V là
 • 28/08/2019

 • Để trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M gia trị của V là
  Cảm ơn 3


XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 11 - TẠI ĐÂY

Để trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M gia trị của V là
Đặt câu hỏi

Để trung hòa 100 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M. Giá trị của V là A. 200. B. 150. C. 50. D. 100.

Có những bazơ sau: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2.

Để nhận biết các dung dịch sau: H2SO4, NaOH, HCl, người ta dùng

Trung hòa 300 ml dung dịch H2SO4 1,5M bằng dung dịch NaOH 40%

Phản ứng hoá học nào sau đây tạo ra oxit bazơ ?

Cho các chất dưới đây, dãy chất nào toàn là dung dịch kiềm?

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Nhiệt phân sắt (III) hiđroxit thu được sản phẩm là:

Hiện tượng khi nhúng quỳ tím vào dung dịch NaOH là:

Bazơ nào bị nhiệt phân hủy ?

Có những bazơ: NaOH, Al(OH)3, Zn(OH)2, KOH. Nhóm bazơ làm quỳ hóa xanh là:

Đáp án : A

nNaOH = 2nH2SO4 = 0,2 mol

=> V = 0,2 lit = 200 ml

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ