discord prank day là gì - Nghĩa của từ discord prank day

discord prank day có nghĩa là

Discord Prank Day là vào 13 tháng 12 nơi bạn đến chơi khăm bất cứ ai trên Discord.

Thí dụ

.