doin it big time là gì - Nghĩa của từ doin it big time

doin it big time có nghĩa là

Hành động làm một cái gì đó lớn. Một màn hình sức mạnh hoặc sự thống trị.
Được sử dụng để mô tả khi ai đó khẳng định sự thống trị đối với người khác hoặc đánh bại họ xuống với một cú đánh nghiền nát.
Đề cập đến khi một cái gì đó được thực hiện một cách dễ dàng, hoặc khi ai đó làm điều gì đó mà họ tự hào.

Thí dụ

Bạn có thấy mục tiêu đó không?David Villa's Doin 'It Large Time!
-Jack: Bạn đã kết nối với cô gái đó đêm qua?
-Alex: Vâng anh bạn, bạn biết tôi làm điều đó thời gian lớn!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết doin it big time là gì - Nghĩa của từ doin it big time