Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 25/08/2017     3,745 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 28/09/2021     1,849 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 15/04/2021     1,974 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 15/04/2021     1,446 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 15/04/2021     1,525 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 22/09/2020     1,933 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 22/09/2020     4,920 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 08/05/2019     2,887 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 08/05/2019     2,779 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 25/08/2017     10,252 lượt xem

Tổng hợp mẫu đơn

Ngày 24/05/2018 33,746 lượt xem

  • Các mẫu biểu Cố vấn học tậpTải tại đây
  • Phòng Quản lý người học thông báo các mẫu biểu cho sinh viênTại đây
  • Các mẫu biểu do phòng Đào tạo ban hànhTải tại đây

Ý kiến

Tên *

Email *

Nội dung *

Gửi ý kiến

Tin khác

  • HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XIN HOÃN THI NĂM 2022
  • Các văn bản, quy chế đối với sinh viên Học viện Ngân hàng
  • Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách
  • HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC NỘP TIỀN HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN QUA NGÂN HÀNG
  • Quy định thủ tục và hồ sơ xin nghỉ học, hoãn thi

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 25/08/2017     2,609 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 25/08/2017     818 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 25/08/2017     5,511 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 25/08/2017     5,457 lượt xem

Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng

Ngày 25/08/2017     10,808 lượt xem

Ngày 08/12/2014     12,084 lượt xem

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ***************                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***************

    Số:115 /ĐT-HVNH                                                           Hà Nội, ngày   08   tháng 12 năm 2014

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI SONG SONG VỚI  CHƯƠNG TRÌNH THỨ NHẤT

 ---------------------------------------------

Căn cứ điều 17 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Học viện Ngân hàng ban hành Quy định về đào tạo cùng lúc hai chương   trình như sau:

1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

a) Sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình là sinh viên đang học đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Học viện ngân hàng;

b) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác với ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

c) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất; hoặc đạt được số tín chỉ tối thiểu quy định tại Chương II - Điều 14 - Mục 1. Xếp hạng năm đào tạo và học lực và điểm Trung bình chung tính từ đầu khóa học đạt từ 2.0 trở lên;

d) Sinh viên đang học chương trình thứ hai, nếu có điểm trung bình chung xếp hạng yếu, phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo. Sinh viên chỉ được quay trở lại học chương trình thứ hai nếu điểm trung bình chung tích lũy được cải thiện và đạt từ điểm 2,0 trở lên.

Học viện xét và ra quyết định tạm dừng học, quyết định cho học tiếp chương trình thứ hai trên cơ sở đề nghị của sinh viên, có ý kiến của cố vấn học tập và đơn vị quản lý sinh viên.

đ) Sinh viên không đang trong thời gian bị kỷ luật từ cấp độ khoa và các tổ chức tương đương ở mức cảnh cáo trở lên.

3. Quy trình, thời gian đăng ký học chương trình thứ hai

a) Thời gian đăng ký học chương trình thứ hai: Tháng 1 và tháng 7 hàng năm, sau khi có kết quả học tập của học kỳ 1, hoặc kết quả học tập của năm học liền kề trước đó.

b) Sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai theo các bước sau đây:

- Nộp Đơn đăng ký học chương trình thứ 2 (theo Mẫu) tại phòng Quản lý người học và lệ phí đăng ký học tại phòng Tài chính - Kế toán theo thời gian quy định;

- Trưởng phòng Đào tạo căn cứ điều kiện để học cùng lúc hai chương trình phê duyệt trực tiếp vào đơn, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện học trước ngày 01 tháng 2 và 01 tháng 8 hàng năm;

- Phòng Đào tạo tập hợp nhu cầu, báo cáo Giám đốc quyết định và thông báo đến sinh viên và các đơn vị liên quan trước ngày 10 tháng 2 và ngày 10 tháng 8 hàng năm.

4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại Chương II - Điều 6 - Mục1. Thời gian và kế hoạch đào tạo. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm và chuyển điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương đã tích lũy trong chương trình thứ nhất và ngược lại.

5. Học phí của các học phần trong chương trình thứ hai cao hơn mức học phí của chương trình thứ nhất. Học viện có thông báo mức học phí cụ thể của chương trình thứ hai cho từng năm học. Sinh viên không được miễn giảm học phí chương trình thứ hai.

6. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, sau khi đã được cấp bằng tốt nghiệp đại học ở chương trình thứ nhất.

7. Điều khoản thi hành

Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy chương trình thứ hai song song với chương trình thứ nhất thực hiện từ năm học 2014-2015. Ngoài các Quy định trên, các Quy định khác thực hiện như đối với chương trình đào tạo thứ nhất.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, những vướng mắc phát sinh cần được kịp thời phản ánh cho Giám đốc (qua phòng Đào tạo) để giải quyết.

                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                    NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           HỌC VIỆN NGÂN HÀNG                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 --------------------------------                              --------------------------------------

                                    ĐƠN XIN HỌC SONG SONG HAI CHƯƠNG TRÌNH

Họ và tên: ……………………………..  Mã số SV:....................................................... Điện thoại: ................….......................     E-mail: ..........................................................

Ngành đào tạo (chính) thứ nhất: ...................................... ...............................................

Khoa: ...............................................................................................................................

Số tín chỉ đã tích lũy: ……………………….. Điểm TBCTL:..................................... ...

Xin học song song hai chương trình

Ngành đào tạo (chính) thứ hai: ........................................................................................

 Khoa: …………………………. ....................................................................................

Phòng Đào tạo                                              …., ngày ....... tháng....... năm ......

------------------                                                                Người làm đơn

                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đơn đăng ký học song bằng Học viện Ngân hàng