faxing a shit to the toilet machine là gì - Nghĩa của từ faxing a shit to the toilet machine

faxing a shit to the toilet machine có nghĩa là

Một cách khác để nói Này, tôi phải lấy một bãi rác.

Thí dụ

- "Này John, cuộc họp bắt đầu sau 10 phút!"
- "Tôi biết, tôi sẽ ở phòng khác fax một cái chết tiệt vào máy vệ sinh trước."