functional flake là gì - Nghĩa của từ functional flake

functional flake có nghĩa là

Một người cho phép người khác, ít quan trọng hơn, mọi thứ được ưu tiên và không lên kế hoạch cho mọi thứ mà cuối cùng quản lý để làm cho mọi thứ rơi vào vị trí và chức năng một cách hiệu quả và liền mạch (trên bề mặt)

Ví dụ

Karina là một Flake chức năng tốt như họ đến.Không ai có thể nói.