Giải bài tập sbt toán 8

Mục lục:

 1. Giải bài tập sách bài tập (SBT) ĐẠI SỐ và Hình học LỚP 8 chi tiết nhất.
 2. SBT Toán lớp 8 tập 1
  1. Đại số
  2. Chương 1 Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức – Đại số 8
  3. Chương 2 – Phân thức đại số – Đại số 8
 3. Hình học
  1. Chương 1: Tứ Giác – Hình học 8
  2. Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác – Hình học 8
 4. Toán lớp 8 tập 2
 5. Đại số
  1. Chương 3: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn – Đại số 8
   1. Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số 8
 6. Hình học
  1. Chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8
  2. Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học 8

Giải bài tập sách bài tập (SBT) ĐẠI SỐ và Hình học LỚP 8 chi tiết nhất.

————–

MỤC LỤC

SBT Toán lớp 8 tập 1

Đại số

Chương 1 Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức – Đại số 8

 • Bài 1 nhân đơn thức với đa thức – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 2 nhân đa thức với đa thức – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 3, 4, 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 10 chia đơn thức cho đa thức – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 11 chia đa thức cho đơn thức – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 12 chia đa thức một biến đã sắp xếp – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức – Sách bài tập Toán 8 tập 1

Chương 2 – Phân thức đại số – Đại số 8

 • Bài 1: Phân thức đại số – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 2 Tính chất cơ bản của phân thức – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 3 rút gọn phân thức – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 4 quy đồng mẫu thức nhiều phân thức – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 5 phép cộng các phân thức đại số – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 6 Phép trừ các phân thức đại số – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 7 phép nhân các phân thức đại số – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 8 phép chia các phân thức đại số – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 9 biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thức – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Ôn tập Chương II – Phân thức đại số – Sách bài tập Toán 8 tập 1

Hình học

Chương 1: Tứ Giác – Hình học 8

 • Bài 1 tứ giác – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 2 hình thang – Sách bài tập Toán 8 tập 1
 • Bài 3 hình thang cân – Chương 1 Hình học SBT Toán 8 tập 1
 • Bài 4 đường trung bình của tam giác, của hình thang – Chương 1 Hình học SBT Toán 8 tập 1
 • Bài 5 dựng hình bằng thước và com pa. Dựng hình thang – Chương 1 Hình học SBT Toán 8 tập 1
 • Bài 6 đối xứng trục – Chương 1 Hình học SBT Toán 8 tập 1
 • Bài 7 hình bình hành – Chương 1 Hình học SBT Toán 8 tập 1
 • Bài 8 đối xứng tâm – Chương 1 Hình học SBT Toán 8 tập 1
 • Bài 9 hình chữ nhật – Giải bài 106 → 116 – Chương 1 Hình học SBT Toán 8 tập 1
 • Bài 9 hình chữ nhật – Giải bài 117 → 123 – Chương 1 Hình học SBT Toán 8 tập 1
 • Bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước – Chương 1 Hình học SBT Toán 8 tập 1
 • Bài 11 hình thoi – Chương 1 Hình học SBT Toán 8 tập 1
 • Bài 12 hình vuông – Chương 1 Hình học SBT Toán 8 tập 1
 • Ôn tập chương I – tứ giác – Chương 1 hình học SBT Toán 8 tập 1

Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác – Hình học 8

 • Bài 1: Đa giác Đa giác đều – Chương 2 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 2: Diện tích hình chữ nhật – Chương 2 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 3: Diện tích tam giác – Chương 2 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 4: Diện tích hình thang – Chương 2 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 5: Diện tích hình thoi – Chương 2 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 6: Diện tích đa giác – Chương 2 Hình học SBT Toán 8
 • Ôn tập chương 2 – Đa giác. Diện tích đa giác – SBT Toán 8

Toán lớp 8 tập 2

Đại số

Chương 3: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn – Đại số 8

 • Bài 1: Mở đầu về phương trình – Chương 3 đại số SBT Toán 8
 • Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – Chương 3 đại số SBT Toán 8
 • Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 – Chương 3 đại số SBT Toán 8
 • Bài 4: Phương trình tích – Chương 3 đại số SBT Toán 8
 • Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Chương 3 đại số SBT Toán 8
 • Bài 6 + 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Chương 3 đại số SBT Toán 8
 • Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số 8

 • Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – Chương 4 đại số SBT Toán 8
 • Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Chương 4 đại số SBT Toán 8
 • Bài 3: Bất phương trình một ẩn – Chương 4 đại số SBT Toán 8
 • Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Chương 4 đại số SBT Toán 8
 • Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – Chương 4 đại số SBT Toán 8
 • Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8

Hình học

Chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8

 • Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét – Chương 3 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng – Chương 3 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất – Chương 3 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai – Chương 3 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba – Chương 3 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – Chương 3 Hình học SBT Toán 8
 • Ôn tập chương 3 hình học – Tam giác đồng dạng – SBT Toán 8

Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học 8

 • Bài 1: Hình hộp chữ nhật – Chương 4 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) – Chương 4 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật – Chương 4 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 4: Hình lăng trụ đứng – Chương 4 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng – Chương 4 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng – Chương 4 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8
 • Bài 9: Thể tích của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8
 • Ôn tập Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học SBT Toán 8

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Giải bài tập sbt toán 8