give a toss là gì - Nghĩa của từ give a toss

give a toss có nghĩa là

không quan tâm;không quan tâm

Thí dụ

Này Mark, tôi thấy bạn gái của bạn nhảy wif một số anh chàng đêm qua tại câu lạc bộ da.

Mark, Tôi không cho một cú ném

give a toss có nghĩa là

Một thiết bị giả tưởng được sử dụng để đo lường sự quan tâm cá nhân của bạn đối với một câu chuyện hoặc tin tức hoặc tin tức.

Thí dụ

Này Mark, tôi thấy bạn gái của bạn nhảy wif một số anh chàng đêm qua tại câu lạc bộ da.