Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn 4cm lực đẩy tĩnh điện

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn r = 4 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là F = 10-5N. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); a) Tìm độ lớn mỗi điện tích. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); b) Tìm khoảng cáchr' giữa chúng để lực đẩy tĩnh điện là F'=2,5.10-6N. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Xem lời giải

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn r = 4 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là F = 10-5 N. a) Tìm độ lớn mỗi điện tíc

Home/ Môn học/Vật Lý/Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn r = 4 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là F = 10-5 N. a) Tìm độ lớn mỗi điện tíc