Hệ thống điểm cân bằng bao gồm những khía cạnh nào

Quản trị chiến Lược - Thẻ điểm cân Bằng BSC. Thước đo thúc đẩy hiệu quả hoạt động

Ngày đăng: 06/12/2015 - Lượt xem: 5025

Thẻ điểm cân bằng Những thước đo thúc đẩy hiệu quả hoạt động

Sửdụng Thẻđiểm cân bằng nhưmột hệthống quản lý chiến lược"

Thẻ điểm cân bằng được cấu thành từ bốn khía cạnh riêng biệt:

Tài chính,Khách hàng,Hoạt động kinh doanh nội bộ,Học tập và phát triển

Vào năm 1990 Học viện Nolan Norton, bộ phận nghiên cứu của KPMG bảo trợ cho một cuộc nghiên cứu đa công ty trong thời gian một năm với đề tài Đo lường hiệu suất hoạt động của tổ chức trong tương lai. David P.Norton, Giám đốc điều hành Viện là người phụ trách dự án và Robert S.Kaplan làm cố vấn chuyên môn cùng đại diện mười ba công ty từ các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, công nghiệp nặng và công nghệ cao định kỳ gặp gỡ nhau hai tháng một lần nhằm phát triển một mô hình đo lường hiệu quả hoạt động mới. Từ đó thuật ngữThẻ điểm cân bằng(Balanced Scorecard BSC) ra đời. Thẻ điểm cân bằng được cấu thành từ bốn khía cạnh riêng biệt: tài chính, khách hàng, hoạt động kinh doanh nội bộ, học tập và phát triển. Thẻ điểm cân bằng được nhóm nghiên cứu chứng minh tính khả thi và mang lại những lợi ích của một hệ thống đo lường cân bằng. Kết quả nghiên cứu được tóm lược đăng trên tờ báo Harvard Business Review số tháng 1 và tháng 2 năm 1992 có tên Thẻ điểm cân bằng Những thước đo thúc đẩy hiệu quả hoạt động. Hai ông cũng miêu tả tầm quan trọng của việc lựa chọn các thước đo trong Thẻ điểm làm căn cứ theo thành công chiến lược trên bài báo mang tên Áp dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng trong thực tiễn trên tờ báo Harvard Business Review số tháng 9 và tháng 10 năm 1993. Trong thực tế, Thẻ điểm cân bằng đã phát triển từ một hệ thống đo lường được cải tiến thành một hệ thống quản lý cốt lõi. Tóm lược những phát triển này được đăng trên tờ báo Harvard Business Review số tháng 1 và tháng 2 năm 1996 với tiêu đềSửdụng Thẻđiểm cân bằng nhưmột hệthống quản lý chiến lược. Các yếu tốcủa hệthống mới này được miêu tảtrong quyển sách đầu tiên của hai ông mang tên The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action (Thẻđiểm cân bằng: biến chiến lược thành hành động) . Trong suốt bốn năm tiếp theo, hai ông theo dõi kết quảcủa một loạt các công ty thí điểm và nhận thấy các công ty này đạt được kết quảvượt trội chỉtrong hai đến ba năm. Những kinh nghiệm và thực tếcủa các công ty này được hai ông mô tảtrong cuốn sách The Strategy- Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment (Tổchức tập trung vào chiến lược: Các công ty sửdụng Thẻđiểm cân bằng phát đạt nhưthếnào trong môi trường kinh doanh mới) năm 2001. Việc tập trung vào các mục tiêu dẫn đến một đột phá do các mục tiêu này liên kết với nhau theo quan hệnhân quảtrong bốn yếu tốcủa Thẻđiểm cân bằng và được đặt tên là bản đồchiến lược. Sức mạnh của bản đồchiến lược là tính liên kết quan hệnhân quảvà biến tài sản vô hình thành kết quảhữu hình.

Thẻđiểm cân bằng được hơn một nửa doanh nghiệp trong danh sách Fortune 1000ứng dụng kểtừnăm 1996 và Thẻđiểm cân bằng được tạp chí Harvard Business Review đánh giá là một trong 75 ý tưởng có sứcảnh hưởng nhất thếkỷ20.

Khái niệm Thẻ điểm cân bằng

Phương pháp Thẻ điểm cân bằng (Balanced Score Card BSC) là hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, được tổ chức kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ sử dụng nhằm định hướng hoạt động kinh doanh theo tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp so với mục tiêu đề ra. Nó mang đến cho các nhà quản lý và các quan chức cấp cao trong các tổ chức một cái nhìn cân bằng hơn về toàn bộ hoạt động của tổ chức.

Thẻđiểm cân bằng là một hệthống nhằm chuyển hóa tầm nhìn và chiến lược của tổchức thành những mục tiêu và thước đo cụthểthông qua việc thiết lập một hệthống đo lường thành quảhoạt động trong một tổchức trên bốn khía cạnh tài chính, khách hàng, hoạt động kinh doanh nội bộ, học tập và phát triển.

Thẻđiểm cân bằng cung cấp một khung mẫu giúp biến chiến lược thành các tiêu chí hoạt động nhưhình

Hệ thống điểm cân bằng bao gồm những khía cạnh nào

Nguồn: Robert S.Kaplan và David P.Norton, Sử dụng Thẻ điểm cân bằng như một hệ thống quản lý chiến lược Harvard Business Review, tháng 1 và 2 năm 1996

Sự cân bằng được thể hiện giữa những mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn, giữa các thước đo tài chính và phi tài chính, giữa những chỉ số về kết quả và những chỉ số thúc đẩy hiệu quả hoạt động, giữa những khía cạnh hiệu quả hoạt động ngoại vi và nội tại.

Cấu trúc Thẻ điểm cân bằng

Thẻ điểm cân bằng có cấu trúc xuyên suốt từ sứ mệnh, các giá trị, tầm nhìn và chiến lược của tổ chức thông qua bản đồ chiến lược thấy rõ được Thẻ điểm cân bằng trong bốn khía cạnh tài chính, khách hàng, hoạt động kinh doanh nội bộ, học tập và phát triển tương ứng với các mục tiêu, các thước đo, các chỉ tiêu và các sáng kiến. Cấu trúc Thẻ điểm cân bằng được trình bầy như trong hình

Hệ thống điểm cân bằng bao gồm những khía cạnh nào

Tương ứng trên từng khía cạnh của Thẻ điểm cân bằng có các mục tiêu, thước đo từng mục tiêu, các chỉ tiêu cho thước đo, chương trình hành động cho từng mục tiêu cụ thể và ngân sách thực hiện chương trình hành động đó. Với ngân sách được ban điều hành công ty quy định để thực hiện các chương trình hành động cho các mục tiêu trên cơ sở các thước đo với những chỉ tiêu cụ thể. Mục tiêu cho biết các tuyên bố chiến lược cần đạt được; thức đo cho biết việc thiết lập chỉ số hiệu suất (Key Performance Indicators KPI) để đo lường kết quả đạt được mục tiêu hay không; chỉ tiêu cho biết mức độ kết quả cần đạt được và các sáng kiến cho biết những chương trình hành động để đạt được mục tiêu.

Vai trò Thẻđim cân bằng

Thẻđim cân bng là mt hthng đo lường:Những phép đo tài chính cho thấy rất rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng lại không phù hợp với việc nhấn mạnh vào cách thức tạo giá trịthực của ngày hôm nay của tổchức. Đó là những tài sản vô hình nhưkiến thức, mạng lưới các mối quan hệ... Chúng ta có thểgọi các phép đo tài chính là những chỉsốtrễ. Đó là kết quảcủa hàng loạt những hành động đã được thực hiện từtrước. Thẻđiểm cân bằng bổsung cho những chỉsốtrễ này bằng những định hướng hiệu quảkinh tếtrong tương lai, hay còn gọi là chỉsốsớm. Nhưng những phép đo hiệu quảnày bao gồm cảchỉsốtrễvà chỉsốsớm xuất phát từchiến lược của tổchức. Tất cảcác phép đo trong Thẻđiểm cân bằng được hiểu nhưlà việc làm rõ chiến lược của tổchức.

Thẻđim cân bng là mt hthng qun lý chiến lược

TS. Trần

Tin bài khác

  • NHANH VÀ CHẤT LƯỢNG LÀ CHIẾN THẮNG
  • Câu chuyện ngụ ngôn về con kiến và bài học quản lý
  • Lãnh đạo phải đấu tranh cưỡng lại ham muốn bảo vệ ý tưởng của mình khi nó không phải là ý tưởng tốt
  • Mô hình thông tin trong quản lý xây dựng B.I.M
  • Đoàn kết, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng suất chất lượng chúng ta sẽ thành công
  • Bàn về xây dựng Niềm Tin trong công ty
  • Obama và 7 bài học với những nhà đổi mới cấp tiến
  • Bài học Rùa và thỏ. Nhanh và vững chắc chiến thắng Chậm ổn định
  • Sức sống từ sự Chia Sẻ
  • Nghệ thuật trong quản lý nhân sự.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hệ thống điểm cân bằng bao gồm những khía cạnh nào