higgy hagga là gì - Nghĩa của từ higgy hagga

higgy hagga có nghĩa là

Nó được sử dụng để lừa dối một cái gì đó điên và thú vị hoặc nó có thể được sử dụng để mô tả những thứ vô nghĩa.

Thí dụ

Bạn đi ra ngoài với anh ấy để làm higgy hagga

higgy hagga có nghĩa là

Hành động của một cơn điên hoặc ai đó nói vô nghĩa

Thí dụ

Bạn đi ra ngoài với anh ấy để làm higgy hagga