Hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6 5 g FeCl3 giá trị của m là

Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6,5g FeCl3. Giá trị của m là :


A.

B.

C.

D.

Công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất gì (Hóa học - Lớp 9)

3 trả lời

Tính thể tích dung dịch HCI tham gia phản ứng (Hóa học - Lớp 10)

2 trả lời

Tính thể tích khí etilen và khí oxi cần dùng (Hóa học - Lớp 9)

2 trả lời

Công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất gì (Hóa học - Lớp 9)

3 trả lời

Tính thể tích dung dịch HCI tham gia phản ứng (Hóa học - Lớp 10)

2 trả lời

Tính thể tích khí etilen và khí oxi cần dùng (Hóa học - Lớp 9)

2 trả lời

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Đáp án A.

nmuối = 0,04 (mol)

2Fe + 3Cl2→  2FeCl3

  0,04             ←  0,04     (mol)

mFe = 0,04.56 = 2,24 (g)

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6 5 g FeCl3 giá trị của m là

 • Hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6 5 g FeCl3 giá trị của m là

 • Hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6 5 g FeCl3 giá trị của m là

  Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY > MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • Hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6 5 g FeCl3 giá trị của m là

 • Hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6 5 g FeCl3 giá trị của m là

 • Hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6 5 g FeCl3 giá trị của m là

  Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của các este là

 • Hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6 5 g FeCl3 giá trị của m là

 • Hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6 5 g FeCl3 giá trị của m là

 • Hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6 5 g FeCl3 giá trị của m là

 • Hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư thu được 6 5 g FeCl3 giá trị của m là


Xem thêm »

Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là:


A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023