i could eat the north end of a skunk moving south là gì - Nghĩa của từ i could eat the north end of a skunk moving south

i could eat the north end of a skunk moving south có nghĩa là

Một biểu hiện cực đoan đói.Chung ở nông thôn WyomingColorado, Hoa Kỳ

Thí dụ

"Người đàn ông, tôi rất đói Tôi có thể ăn đầu phía bắc của một con chồn hôi di chuyển về phía nam."